تعیین نیاز آبی گیاهان الگوی کشت شبکه آبیاری با استفاده از ArcET (مطالعه موردی: دشت درودزن فارس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Crop water demand assessment for cropping pattern in irrigation network with ArcET (Case study: Droodzan basin, Fars Province)