دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-237 
Efficiency of the maximum entropy algorithm and GIS in assessing landslide susceptibility

صفحه 53-76

10.22069/jwsc.2022.19292.3478

مهدیس امیری؛ حمید رضا عسگری؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ چوقی بایرام کمکی


بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر روند و توزیع دمایی فاز بارش در حوضه برفی-بارانی بهشت آباد و کوهرنگ

صفحه 77-100

10.22069/jwsc.2022.19626.3509

میثم صدریان زاده؛ حسین قربانی زاده خرازی؛ حسین اسلامی؛ حسین فتحیان؛ عبدالرسول تلوری