اثر کمپوست و زئولیت در دوره های زمانی مختلف بر میزان فرسایش پاشمانی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

2 نویسنده مسئول، دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

3 استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

4 استادیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: فرسایش پاشمانی اولین مرحله فرآیند فرسایش آبی بوده که در نتیجه جدایش ذرات سطح خاک توسط قطرات باران صورت می‌گیرد. یکی از روش‌های کارا در راستای کاهش فرسایش پاشمانی خاک سطحی استفاده از افزودنی‌های خاک است. حفاظت از خاک در مرحله پاشمان می‌تواند نقش موثری در کاهش جدایش ذرات خاک، افزایش نفوذپذیری و در نهایت کاهش هدررفت خاک داشته باشد. هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی تغییرات پاشمان کل، خالص بالادست و پایین‌دست با استفاده از افزودنی‌های کمپوست، زئولیت و نیز ترکیب آن‌ها بود. در این بین زئولیـت بـا دانـه‌بنـدی مطلـوب موجـب بهبـود خـواص هیدروفیزیکی خاک می‌گردد. هم‌چنین کمپوست می‌تواند موجب بهبود خصوصیات ساختمانی خاک شود. بنابراین برای انجام پژوهش حاضر از دو افزودنی زئولیت و کمپوست با مقادیر به‌ترتیب 07/0 و 09/0 گرم بر سانتی‌مترمربع و نیز ترکیب آن‌ها برای بررسی تغییرات فرسایش پاشمانی کل، خالص، بالادست و پایین‌دست خاک دارای بافت لومی‌شنی استفاده شد.
مواد و روش‌ها: خاک مورد استفاده از عمق صفر تا 20 سانتی‌متری جمع‌آوری و به آزمایشگاه انتقال داده شد. پژوهش در مقیاس فنجان‌های پاشمان در شرایط آزمایشگاهی و با استفاده از شبیه‌ساز باران در شدت 80 میلی‌متر بر ساعت انجام شد. هم‌چنین تغییرات دوره‌های زمانی برای بازه‌های زمانی 24 ساعت، دو، چهار، هشت، 16 و 32 هفته نیز ارزیابی شد. فرسایش پاشمانی با جمع‌آوری ذرات پاشمان‌یافته طی هر باران و سپس خشک کردن آنها در دمای 105 درجه سلسیوس برای مدت 24 ساعت اندازه‌گیری شد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده از روش‌های رایج آزمایشگاهی تعیین شدند. داده‌های فرسایش پاشمانی با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون دانکن و GLM تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: آزمایش‌ها نشان دادند که کاربرد ترکیب کمپوست و زئولیت بر تغییرات پاشمان خاک بیشتر از اثر آن‌ها به صورت جداگانه بود. نتایج نشان داد که ترکیب کمپوست و زئولیت با درصد تغییرات پاشمان کل به‌ترتیب 93/68، 53/15، 51/49، 83/38، 83/38 و 66/77 درصد و پاشمان خالص به‌ترتیب 27/67، 9/10، 36/56، 72/32، 27/47 و 72/72 در دوره‌های زمانی 24 ساعت، دو، چهار، هشت، 16 و 32 هفته درصد بود. هم‌چنین درصد تغییرات فرسایش خاک برای بخش بالادست فنجان پاشمان برای ترکیب کمپوست و زئولیت به‌ترتیب 83/70، 83/20، 66/41،83/45، 16/29 و 33/83 درصد و برای بخش پایین دست فنجان پاشمان به‌ترتیب و 35/68، 92/13، 89/51، 70/36، 77/41 و 94/75 درصد مشاهده شد. بررسی تأثیر دوره‌های زمانی نشان داد که در دوره‌های زمانی 32 و هشت هفته بیش‌ترین کاهش در مقدار فرسایش پاشمانی مشاهده شد. نتایج آماری نشان داد که اثر بازه زمانی و تیمار و اثر متقابل آن‌ها بر کاهش پاشمان کل و پاشمان خالص در سطح 99 درصد معنی‌دار بود. هم‌چنین اثر بازه زمانی و اثر متقابل بازه زمانی و تیمار بر کاهش پاشمان بالادست و پایین‌دست (بجز اثر متقابل بازه زمانی و تیمار بر پاشمان بالادست) در سطح 99 درصد معنی‌دار بود.
نتیجه‌گیری: اضافه کردن این افزودنی‌ها به خاک باعث کاهش فرسایش پاشمانی خاک شد. هم‌چنین اثر گذشت زمان نیز باعث تأثیر بیش‌تر افزودنی‌ها برای کاهش مقدار فرسایش پاشمان گردید. در بین افزودنی‌های مورد استفاده اثر افزودنی کمپوست بر کاهش فرسایش پاشمانی بیش‌تر بود چرا که این افزودنی با افزایش پایداری و تخلخل خاک می‌تواند باعث اتصال ذرات خاک شده و در نتیجه مقاومت آن‌ها را در برابر انرژی باران افزایش دهد. در نهایت می‌توان بیان نمود که کاربرد افزودنی‌های به صورت جداگانه و ترکیبی می‌تواند تغییرات مثبتی بر کاهش پاشمان خاک داشته باشد که خود منجربه کاهش هدررفت خاک در دراز مدت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Compost and Zeolite at Various Time Periods on Amount of Soil Splash

نویسندگان [English]

  • Niusha Mohabbati 1
  • Leila Gholami 2
  • Ataollah Kavian 3
  • Fatemeh Shokrian 4
1 M.Sc. Graduate, Dept. of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Iran.
2 Corresponding Author, Associate Prof., Dept. of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Iran.
3 Professor, Dept. of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Iran.
4 Assistant Prof., Dept. of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Splash erosion is the first stage of water erosion process, which results of the particles detachment of soil surface cause by raindrops. One of the efficient methods for reducing splash erosion is the usage of soil conditioners. Soil conservation at splash stage can play an effective role in reducing detachment of soil particles, increasing infiltration and ultimately reducing soil loss. The general purpose of the present study was to changes investigation of the total, net, upstream and downstream splash using conditioners of compost, zeolite and their composition. Zeolite with suitable granolometery cause the improvement of hydrophysical characteristics of soil. In addition, the compost can cause the improvement the structural characteristics of soil. Therefore, in this study used from two conditioners of zeolite and compost with amounts of 5.8 and 7.1 g cm-2, respectively, and their combination for changes investigation of total splash, net splash, upstream and downstream splash with soil texture of loamy-sandy.
Materials and methods: The used soil was collected from the depth of 0 to 20 cm and was transferred to the laboratory. The study was performed on scale of splash cups and laboratory conditions using the rainfall simulator at rainfall intensity of 80 mm h-1. Also changes of time periods evaluated for durations of 24 h, two, four, eight, 16 and 32 week. Splash erosion measured by collecting the splash particles during each rainfall and then drying at temperature of 105° C. Physical and chemical characteristics of soil determined using current methods of laboratory. Data of splash erosion analyzed using SPSS software, Duncan test and GLM.
Results: The experiments showed that the application of the combination of compost and zeolite on changing the soil splash was the more than their separation effects. The results showed that the combination of compost and zeolite of total splash was with rates of 68.93, 15.53, 49.51, 38.83, 38.83 and 77.66%, respectively, and net splash of 67.27, 10.9, 56.36, 32.72, 47.27 and 72.72% at time periods of 24 h, two, four, eight, 16 and 32 week, respectively. Also, the changes percent of splash changes for the composition of compost and zeolite at the upstream of splash cup observed with amounts of 70.83, 20.83, 83.66, 45.41, 29.16 and 83.33%, respectively, and downstream was amounts of 68.35, 13.92, 51.89, 36.70, 41.77 and 75.94% , respectively. The effect study of time periods showed that the time periods of 32 and eight week had the more reduce at the amount of splash erosion. The statistical results showed that the effect of time period and treatment and their interaction on reducing the total splash and net splash was significant at the level of 99%. Also, the effect of time period and the interaction effect of time period and treatment on reducing the upstream and downstream splash was significant at level of 99%.
Conclusion: Adding these conditioners to the soil cause the reducing the soil splash erosion. The time effect also caused the more effect of the conditioners for reducing the amount of slash erosion. Among the used conditioners, the effect of compost conditioner was more than two other conditioners on reducing splash erosion, because this conditioner by increasing the stability and porosity of soil can bind the soil particles and thus the resistance of soil particles increase against the rainfall energy. Finally, it can be stated that the conditioners application separately and combination can be have the positive effects on decreasing soil splash that will lead to reducing soil loss at the long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil Amendments
  • Soil Erosion
  • Splash Erosion
  • Time Periods
  • Up and Down-Direction Splash
1.Amira Ahmadi, A., Hojjati, S.M., Reckless, P., and Kaman, K. 2019. The effect of zeolite on nitrate leaching, aggregate stability and growth of long-leaved seedlings (Quercus castaneifolia CA Mey). Iranian Forest and Poplar Research, 27: 3. 258-271.
2.Ansari-Jovaini, M., Chaichi, M.R., and Keshavarzafshar, R. 2012. Effect of different soil fertilization methods (organic, chemical and integrated fertilizers) on yield and yield components of turnip (Brassica rapa). Journal of Crop Production. 4: 3. 121-138. (In Persian)
3.Arowoogun, E. 2011. The influence of rainfall duration on splash produced from a loamy sand soil. Department of agricultural engineering in partial fulfillment Abeokuta Ogun State. Thesis. 49p.
4.Bedada, W., Karltun, E., Lemenih, M., and Tolera, M. 2014. Long-term addition of compost and NP fertilizer increases crop yield and improves soil quality in experiments on smallholder farms. Agriculture, Ecosystems & Environment. 195: 193-201.
5.Behzadfar, M., Sadeghi, S.H., Khanjani, M.J., and Hazbavi, Z. 2017. Effects of rates and time of zeolite application on controlling runoff generation and soil loss from a soil subjected to a freeze-thaw cycle. International Soil and Water Conservation Research. 5: 2. 95-101.
6.Boroughni, M., Mirnia, S.K., Wahhabi, J., and Ahmadi, S.J. 2014. Investigation of the effect of nanoseolite on reducing soil erosion using FEL3 sprinkler. Journal of Watershed Management. 5: 9. 106-95.
7.Bu, CF., Wu, S., and Yang, K.B. 2014. Effects of physical soil crusts on infiltration and splash erosion in three typical Chinese soils. International Journal of Sediment Research. 29: 4. 491-501.
8.Chatzopoulos, F., Fugit, J.L., Quillon, I., Rodriguez, F., and Taverdet, J.L. 2000. Etude, eu function de differents parameters, de absorbtion et de la desorbtion deau par un copolymer acryamide acrylate de sodium reticule. Europ. Polymer J. 36: 51-60.
9.Falah, S., Ghalavand, A., and Khajehpour, M. 2009. Poultry manure effects and its incorporation systems with soil on nutrients concentration of maize (Zea mays L.) grain. Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi). 93: 40-4.(In Persian)
10.Foromadi, M., Vaezi, A., and Nikbakht, J. 2020. The effect of rainfall intensity on the selectivity of dispersed particles in soils of semi-arid region. Journalof Water Resources Engineering.13: 44. 65-77.
11.Gholami, L., Khaledi Darvishan, A., Spalevic, V., Cerda, A., and Kavian, A. 2021. Effect of storm pattern on soil erosion in damaged rangeland; field rainfall simulation approach. Journal of Mountain Science. 18(3): 706-715.
12.Gholami, L., Banasik., K., Sadeghi, S.H.R., Khaledi Darvishan, A., and Hejduk, L. 2014. Effectiveness of straw mulch on infiltration, splash erosion, runoff and sediment in laboratory conditions. Journal of Water and Land Development, 22: VII–IX. 51-60.
13.Gholami, L., Sadeghi, S.H.R., and Homaee, M. 2012. Efficiency of rice straw mulch as a soil amendment to reduce splash erosion. Erosion and Sediment Yields in the Changing Environment (Proceedings of a symposium held at the Institute of Mountain Hazards and Environment, CAS-Chengdu, China. IAHS Publ.356: 173-177.
14.Gholami, L., Sadeghi, S.H.R., and Homae, M. 2016. Different effects of sheep manure conditioner on runoff and soil loss components in eroded soil. Catena, 139: 99-104.
15.Gholami, L., Sadeghi, S.H.R., and Homaee, M. 2013. Straw mulching effect on splash erosion, runoff and sediment y ield from eroded plots. Soil Science Society of American Journal. 77: 268-278.
16.Gholami, L., Sadeghi, S.H.R., Khaledi Darvishan, A.V., and Telvari, A.R. 2009. Storm-Wise sediment yield prediction using rainfall and runoff variables. Journal of Water and Soil (Agricultural Science and Technology Journal). 22: 2. 263-271. (In Persian)
17.Gholami, L., Shahedi, K., and Kavian, A. 2019. Determining the optimal amount of livestock compost in order to control runoff and soil loss under simulated rain. Watershed Management Research (Research and Construction). 32 (4): 19-33.
18.Gholami, L., Tafaghodi, M., Abbasi, B., Daroudi, M., and Kazemi Oskuee, R. 2019. Preparation of superparamagnetic iron oxide/doxorubicin loaded chitosan nanoparticles as a promising glioblastoma theranostic tool. Journal of cellular physiology. 234: 2. 1547-1559.
19.Haghjoo, Z., Gholami, L., Kavian, A., and Mousavi, R. 2017. Evaluation of the time of application of polyvinyl acetate on soil compaction, National Congress of Development and Promotion of Agricultural Engineering and Soil Sciences of Iran, Tehran. 5p.
20.Haghjoo, Z., Gholami, L., Kavian, A., and Mousavi, S.A.R. 2019. Investigation of changes in soil compaction and stability of soil aggregates using polyvinyl acetate. Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering. 13: 47. 52-62.
21.Jin, K., Cornelis, W.M., and Gabriels, D. 2008. Soil Management effects on runoff and soil loss from field rainfall simulation. Catena. 75: 2. 191-199.
22.Kavian, A., Alipour, A., Soleimani, K., and Gholami, L. 2019. Measurement and comparison of soil spray rate under the influence of acidity and rainfall intensity. Journal of Soil and Water Sciences-Agricultural Science and Technology and Natural Resources- Isfahan University of Technology.23: 1. 177-186.
23.Kavian, A., Hayavi, F., and Boroughni, M. 2014. Effect of polyacrylamide on spray erosion rate in different soils using rain simulator. Rangeland and Watershed Management. 67: 2. 203-216.
24.Khaledi Darvishan, A.V., Sadeghi, S.H.R., Homaee, M., and Arabkhedri, M. 2014. 90Measuring sheet erosion using synthetic colorcontra aggregates, Hydrol. 28: 4463-4471.
25.Khaledi Darvishan, A., and Sharifi Moghadam, A. 2016. The effect of aggregate diameter on soil spray in laboratory conditions. Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering. 10: 32. 33-38.
26.Kiani Harchegani, M., Sadeghi, H.R., and Asadi, H. 2015. Comparative analysis of the effects of rainfall intensity and experimental plot slope on raindrop impact induced erosion (RIIE). Iranian Journal of Soil and Water Research. 46: 4. 631-640. (In Persian)
27.Kukal, S.S., and Sarkar, M. 2010. Splash erosion and infiltration in relationto mulching and polyvinylalcohol application in semi-arid tropics. Archive of Agronomy and Soil Science.56: 6. 697-705.
28.Lazaro, R., Rodrigo, F.S., Gutierrez, L., Domingo, F., and Puigdefabregas, J. 2001. Analysis of a 30-year rainfall record (1967-1997) in semi-arid SE Spain for implications on vegetation. Journal of Arid Environments.48: 373-395.
29.Lim, S.L., Lee, L.H., and Wu, T.Y. 2016. Sustainability of using composting and vermicomposting technologies for organic solid waste biotransformation: recent overview, greenhouse gases emissions and economic analysis. J. Clean. Prod. 111: 262-278.
30.Litaor, M.I., Katz, L., and Shenker, M. 2017. The influence of compost and zeolite co-addition on the nutrients status and plant growth in intensively cultivated Mediterranean soils. Soil Use and Management. 33: 1. 72-80.
31.Liu, T., Luo, J., Zheng, Z., Li, T., and He, S. 2016. Effects of rainfall intensity on splash erosion and its spatial distribution under maize canopy. Natural Hazards. 84: 233-247.
32.Mahmoodabadi, M., and Arjmand, S.S. 2016. Effects of rain intensity, slope gradient and particle size distribution on the relative contributions of splash and wash loads to rain-induced erosion. Geomorphology, 253: 159-167.
33.Rezaei Pasha, M., Shahedi, K., Vahabzadeh, A., Kavian, A., Qajar Spanloo, M., and Pascal, J. 2019. The effect of combined use of municipal waste compost and chemical fertilizer on some soil properties in agricultural lands in northern Iran (Case study: Miandrood city). Journal of Soil and Water Sciences-Agricultural Science and Technology and Natural Resources- Isfahan University of Technology.23: 2. 201-213.
34.Sadeghi, S.H.R., Raisi, M.B., and Hezbavi, Z. 2014, The effect of polyacrylamide application in inhibiting spray erosion from soil under the influence of freezing-melting phenomenon. Journal of Water and Soil (Agricultural Sciences and Industries). 29: 6. 1601-1611.
35.Sadeghi, S.H.R., Gholami, L., Homaee, M., and Khaledi Darvishan, A.V. 2015. "Reducing sediment concentration and soil loss using organic and inorganic amendments at plot scale", Solid Earth. 7: 63-89.
36.Wang, L., Ma, B., and Wu, F. 2017. Effects of wheat stubble on runoff, infiltration, and erosion of farmlandon the Loess Plateau, China, subjected to simulated rainfall. Solid Earth.8: 281-290.
37.Zarei, B., Gholami, L., Kavian, A., and Shahedi, K. 2020. Investigation of changes in soil loss using poultry manure at different time intervals. Journal of Soil and Water Conservation Research. 27: 4. 1-21.
38.Zeytin, S., and Aran, A. 2003. Influence of composted Hazelnut hask on some physical properties of soils. Bioresour. Technol. 88: 241-245.
39.Zhang, Y., Wang, C., Li, Y., Hu, Y., Christie, P., Zhang, J., and Xiaolin, J. 2016. Maize yield and soil fertility with combined use of compost and inorganic fertilizers on a calcareous soil on the North China Plain. Li. Soil and Tillage Research. 155: 85-94.