دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-215