دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-210 
تأثیر ورمی‌کولیت، بنتونیت و زئولیت بر میزان تبخیر و منحنی رطوبتی خاک

صفحه 83-101

10.22069/jwsc.2021.18729.3424

الهام امانی؛ احمد رضا قاسمی؛ محمد رضا نوری امامزاده‌ای؛ حمیدرضا متقیان