دوره و شماره: دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1-324