دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1-326 
تحلیل آماری الگوی فضایی-زمانی طوفان گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران

صفحه 61-83

10.22069/jwsc.2018.14107.2883

سیدعبدالحسین آرامی؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی؛ مهری اکبری؛ علیرضا زراسوندی


ارزیابی عملکرد مدل WRF در شبیه سازی بارش‌های سنگین

صفحه 229-242

10.22069/jwsc.2018.11669.2613

لیلا گودرزی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ پروین غفاریان