دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1-297 
بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سازه ترکیبی سرریز مرکب -روزنه

صفحه 209-224

10.22069/jwsc.2018.11642.2775

ابراهیم شعبانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی


تاثیر مدیریت‌های زراعی مختلف بر برخی شاخص‌های شیمیایی و بیولوژیکی سلامت خاک

صفحه 269-280

10.22069/jwsc.2018.14281.2905

ارسلان صادقیان؛ غلامعباس صیاد؛ احمد فرخیان فیروزی؛ مجتبی نوروزی مصیر