دوره و شماره: دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1-310 
ارزیابی شاخص S با استفاده از سه مدل منحنی مشخصه رطوبتی خاک در پنج کاربری مختلف در جنوب کرمان

صفحه 87-103

10.22069/jwsc.2019.14945.3009

فهیمه امیری میجان؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور؛ علی اصغر بسالت پور؛ حسین شکفته


سینیتیک جذب آب توسط پلیمرهای ابرجاذب

صفحه 293-301

10.22069/jwsc.2018.9009.2291

سهیلا ابراهیمی؛ مهدی همایی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی