دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 1-338 
تحلیل فراوانی دومتغیره‌ خشکسالی در حوضه‌ آبریز قره‌سو-گرگانرود با استفاده از توابع مفصل

صفحه 71-91

10.22069/jwsc.2018.14689.2964

سید سعید موسوی ندوشنی؛ سعید علیمحمدی؛ علی آهنی؛ معصومه بهروز؛ سید مصطفی موسوی