دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 1-321 
بررسی اثر قدرت گروداران ذینفوذ در مدیریت مشارکتی منابع آب دشت قزوین

صفحه 111-130

10.22069/jwsc.2018.12351.2692

عبدالله طاهری تیزرو؛ میلاد قلعه بان تکمه داش؛ حمید زارع ابیانه