گیاه‌پالایی سرب در حضور تلقیح جداگانه و هم‌زمان کرم خاکی، قارچ‌های میکوریزا و ریزوباکتر‌ها در ذرت

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

2 گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکرد

3 دانشگاه شهرکرد

چکیده

سابقه و هدف:خاک ممکن است به‌طور طبیعی ازجمله نزدیکی به مواد معدنی و سنگ معدن و فعالیت‌های صنعتی بشر با غلظت بالایی از فلزات سنگین آلوده شود.سرب (Pb)،معمولاً مسبب آلودگی خاک است و عامل کاهش قابل‌توجه فعالیت زیستی خاک در نظر گرفته می‌شود.گیاه‌پالایی فن‌آوری نوظهور و کم‌هزینه‌ای است که با بهره‌گیری از گیاهان و موجودات زنده باعث حذف، تبدیل یا تثبیت آلاینده‌ها در آب، رسوبات و یا خاک می‌شود. بنابراین موفقیت گیاه‌پالایی به اثر متقابل بین ریز/درشت جانداران و ریشه گیاهان در ریزوسفر بستگی دارد.هدف این پژوهش بررسی پیامد مایه‌زنی جداگانه و هم-زمان کرم خاکی قارچ و باکتری بر قابلیت دسترسی و استخراج و یا تثبیت عنصر سرب توسط گیاه ذرت در خاک آلوده به سرب با اندازه گیری غلظت و جذب سرب در اندام هوایی و زیرزمینی گیاه می‌باشد.
مواد و روش‌ها: خاک آلوده از منطقه معدن سرب باما واقع در جنوب غربی اصفهان جمع‌آوری شد. بذر ذرت، پس از استریل سطحی و جوانه‌زنی، به گلدان‌های حاوی 4 کیلوگرم خاک آلوده به سرب (استریل شده در دمای oC 121 به مدت 2ساعت) منتقل شدند.آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل(2×2×2) انجام شد.فاکتور‌ها شامل 1) کرم خاکی (بدون کرم و با کرم خاکی ایزینیا فتیدا (Eisenia foetida))، 2) قارچ میکوریزا (بدون قارچ و با قارچ میکوریزا (ترکیبی از Funneliformis mosseae و Septoglomus constrictum)) و 3) باکتری (بدون باکتری و با باکتری (ترکیبی از Bacillus sp.و Bacillus licheniformis)). پس از گذشت 3ماه از دوره رشد تحت شرایط گلخانه، اندام هوایی ذرت از سطح خاک جدا شد. ریشه و اندام هوایی به‌طور جداگانه به‌منظور تعیین غلظت سرب هوا‌خشک، توزین و آسیاب شدند. به‌منظور عصاره‌گیری سرب ریشه و اندام هوایی از روش خاکستر استفاده شد و توسط دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد. غلظت سرب خاک با روش DTPA-TEA اندازه‌گیری شد. فاکتور‌های تجمع زیستی، انتقال و اصلاح برای هر تیمار محاسبه شد.
یافته‌ها:به طور‌کلی تلقیح گیاه با این جانداران، وزن خشک ریشه و اندام هوایی، سرب قابل دسترس خاک، جذب سرب و فاکتور‌های تجمع زیستی و اصلاح سرب را افزایش داد. بیشترین وزن خشک اندام هوایی در تیمار‌های هم‌زمان کرم خاکی- میکوریزا و میکوریزا-باکتری با افزایش 2/3 برابری نسبت به شاهد مشاهده شد. سرب قابل دسترس خاک نیز در تیمار هم‌زمان کرم خاکی-میکوریزا-باکتری نسبت به شاهد حدود 3 برابر بیشتر بود. بیشترین مقدار جذب سرب در ریشه و اندام هوایی ذرت در تیمار همزمان کرم خاکی-میکوریزا-باکتری مشاهده شد. علاوه براین، تجمع زیستی سرب در ریشه ذرت در تمام تیمارها، به‌ویژه در تیمار میکوریزا به تنهایی، بیشتر از یک بود. اگرچه فاکتور انتقال سرب برای گیاه ذرت کمتر از یک بود، اما تنها تیمار هم‌زمان کرم خاکی و باکتری این نسبت را به بیش از یک(32/1) افزایش داد. این در حالی است که قارچ میکوریزا فاکتور انتقال را نسبت به تیمار شاهد کاهش داد. حداکثر فاکتور اصلاح سرب (14/0%)توسط ذرت با افزایش ۲۳ برابری نسبت به شاهد در تلقیح هم‌زمان کرم خاکی-میکوریزا-باکتری مشاهده شد اما به‌اندازه‌ای نبود که جهت اصلاح خاک آلوده به کار رود.
نتیجه‌گیری:با وجود افزایش قابل توجه غلظت سرب در ذرت، جذب سرب آن به اندازه ای نیست که برای استخراج عملی سرب استفاده شود. همچنین با توجه به مقادیر فاکتور‌های تجمع زیستی، انتقال و اصلاح زیستی، گیاه ذرت در فرآیند تثبیت گیاهی خاک مفیدتر بوده و بنابراین قارچ میکوریزا به‌عنوان عامل بهبود دهنده تثبیت گیاهی در افزایش رشد گیاه و همچنین ممانعت از سمیت گیاه از طریق جلوگیری از انتقال سرب به اندام هوایی مؤثر است. حضور قارچ میکوریزا موجب رشد بهتر گیاه در تیمارهای کرم خاکی و باکتری شد،به‌ویژه در شرایط طبیعی که حضور هر سه موجود زنده با یکدیگر محتمل تر است، که می‌تواند نقش بسزایی در کاهش سمیت و رشد گیاهان در مناطق آلوده داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phytoremediation of Lead in the presence of individual and combined inoculation of earthworms, arbuscular mycorrhizal fungi and rhizobacteria by maize

نویسندگان [English]

  • Ali Mahohi 1
  • Fayez Raiesi 2
  • Alireza Hosseinpur 3
1 Soil Science and Engineering, Faculty of Agriculture, Shahrekord University
2 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahrekord University
3 shahrekord univecsity
چکیده [English]

Abstract
Introduction Soils may become polluted with high concentrations of heavy metals both naturally, as a result of proximity to mineral outcrops and ore bodies and anthropogenically, as a result of industrial activities. Lead (Pb), commonly caused soil pollution and considered to be responsible for significant decreases in biological activities in soils. Phytoremediation is an emerging and low cost technology that utilizes plants and associated organisms to remove, transform, or stabilize contaminants located in water, sediments, or soils. Phytostabilization focuses on the formation of a vegetation cover where sequestration (binding and sorption) processes immobilize metals within the plant rhizosphere reducing metal bioavailability. Therefore, the success of phytoremediation depends on the interactions between macro- and microorganisms and plant roots in the rhizosphere.
Materials and Methods The contaminated soil was collected from Bama mining site located in the southwest of Isfahan. After surface-sterilization and germination, maize seeds were transplanted into each plastic pot containing 4 kg of contaminated soil that already autoclaved at 121 oC for 2 h. A completely randomized design with 2×2×2 factorial treatment combinations was used with the following factors: with or without earthworm treatments (Eisenia foetida), with or without arbuscular mycorrhizal (AM) fungal treatments (co-inoculated with Funneliformis mosseae and Septoglomus constrictum) and with or without rhizobacteria (co-inoculated with Bacillus sp. and Bacillus licheniformis). After three months of growth under greenhouse conditions, maize shoots were harvested. Shoot and root were oven dried, weighed and milled used to determine Pb concentration. Concentration of Pb in roots and shoots were measured by dry ash method and soil Pb concentration was determined with DTPA-TEA method. Bioaccumulation (BF) and translocation (TF) and remediation (RF) factors for each treatment were calculated.
Results and Discussion In general, inoculation of these organisms increased plant growth, availability of Pb in soil, plant Pb concentration and bioaccumulation factor. The highest shoot dry weight was observed in earthworms-AM fungi (EM) and AM fungi-bacteria (MB) co-inoculations with 3.2 times increase compared to un-inoculated plants. Available Pb in soil in earthworm-AM fungi-bacteria co-inoculation (EMB) was about 3 times higher than un-inoculated treatments. The higher Pb uptake in maize shoot and root were recorded in EMB. Furthermore, the BF for root maize in all treatments was higher than 1, especially in AM fungal treatment, alone. Although the TF for maize was lower than 1, it was increased above 1 in polluted soil co-inoculated with earthworm and bacteria. However, AM fungi tended to decrease the TF compared to un-inoculated maize. The highest RF (0.14%) with 23 times increase compared to un-inoculated was showed in EMB treatment. Conclusions Despite the substantial enhancement of Pb concentration in the maize, Pb absorption was not high enough to achieve extraction rates which would be necessary for practical use. Furthermore, the amounts of BF, TF and RF in this study demonstrated that maize could useful for Pb phytostabilization. Hence, it appears that the presence of AM fungi (as factor improve phytostabilization) could result in a better plant growth and tolerance against Pb toxicity, when soil is co-inoculated with earthworm and/or bacteria, especially under natural conditions that the presence of these organisms' together, could reduce Pb toxicity and improve maize.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthworms
  • AM fungi
  • rhizobacteria
  • Pb bioaccumulation
  • Pb translocation
1.Ali, H., Khan, E., and Sajad, M.A. 2013. Phytoremediation of heavy metals- Concepts and applications. Chemosphere, 91: 869-881.
2.Azcón, R., Perálvarez, M.D., Biró, B., Roldán, A., and Ruíz-Lozano, J.M. 2009. Antioxidant activities and metal acquisition in mycorrhizal plants growing in a heavy-metal multi contaminated soil amended with treated lignocellulosic agrowaste. Applied Soil Ecology,
41: 168-177.
3.Bafeel, S.O. 2008. Contribution of mycorrhizae in phytoremediation of lead contaminated soils by Eucalyptus ostrata plants. World Appl. Sci. J. 5: 490-498.
4.Braud, A., Jezequel, K., Bazot, S., and Lebeau, T. 2009. Enhanced phytoextraction of an agricultural Cr and Pb-contaminated soil by bioaugmentation with siderophore-producing bacteria. Chemosphere, 74: 280-286.
5.Campbell, C.R., and Plank, C.O. 1998. Preparation of plant tissue for laboratory analysis.
In: Kalra, Y.P. (ed.) Handbook of Reference Methods for Plant Analysis. CRC Press, Taylor & Francis Group, Pp: 37-50.
6.Chapman, H.D. 1995. Cation exchange capacity. In black C.A. (ed) Methods of soil analysis. Agronomy Monograph. G. ASA. Madison WI. Pp: 891-901.
7.Chen, B., Shen, H., Li, X., Feng, G., and Christie, P. 2004. Effects of EDTA application and arbuscular mycorrhizal colonization on growth and zinc uptake by maize (Zea mays L.) in soil experimentally contaminated with zinc. Plant and Soil, 261: 219-229.
8.Chen, X., Wu, C., Tang, J., and Hu, S. 2005. Arbuscular mycorrhizae enhance metal lead uptake and growth of host plants under sand culture experiment. Chemosphere, 60: 665-671.
9.Dary, M., Chamber-Pérez, M.A., Palomares, A.J., and Pajuelo, E. 2010. In situ phytostabilization of heavy metal polluted soils using Lupinus luteus inoculated with metal resistant plant-growth promoting rhizobacteria. J. Hazard. Mater. 177: 323-330.
10.Dell' Amico, E., Cavalca, L., and Andreoni, V. 2008. Improvment of Brasica napus growth under cadmium stress by cadmium-resistant rhizobacteria. Soil Biology and Biochemistry. 40: 74-84.
11.Del Val, C., Barea, J.M., and Azcon-Aguilar, C. 1999. Assessing the tolerance to heavy metals of arbuscular mycorrhizal fungi isolated from sewage sludge contaminated soils. Applied Soil Ecology, 11: 261-269.
12.Elmer, W.H. 2009. Influence of earthworm activity on soil microbes and soil borne diseases of vegetables. Plant Disease, 93: 175-179.
13.Gee, G.W., and Bauder, J.W. 1986. Particle size analysis. In: Klute A. (ed.) Methods of Soil Analysis. Part 1. 2nd ed., Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI. Pp: 404-407.
14.Glickman, E., and Dessaux, Y. 1995. A critical examination of the specificity of the Salkowski reagent for indolic componds produced by phytopathogenic bacteria. Applied and Environmental Microbilogy. 61: 793-796.
15.Gonzalez-Guerrero, M., Azcon-Aguilar, C., Mooney, M., Valderas, A., MacDiarmid, C.W., Eide, D.J., and Ferrol, N. 2005. Characterization of a Glomus intraradices gene encoding a putative Zn transporter of the cation diffusion facilitator family. Fungal Genetics and Biology, 42: 130-140.
16.Hu, J., Wu, S., Wu, F., Leung, H.M., Lin, X., and Wong, M.H. 2013. Arbuscular mycorrhizal fungi enhance both absorption and stabilization of Cd by Alfred stonecrop (Sedum alfredii Hance) and perennial ryegrass (Lolium perenne L.) in a Cd-contaminated acidic soil. Chemosphere, 93: 1359-1365.
17.Jusselme, M.D., Poly, F., Miambi, E., Mora, P.H., Blouin, M. Pando, A., and Corinne Rouland-Lefèvre, C. 2012. Effect of earthworms on plant Lantana camara Pb-uptake and on bacterial communities in root-adhering soil. Science of the Total Environment, 416: 200-207.
18.Kabata-Pendias, A., and Mukherjee, A.B. 2007. Trace elements from soil to human. Springer-Verlag, Berlin, New York, 512p.
 19.Li, M.S., Luo, Y.P., and Su, Z.Y. 2007. Heavy metal concentrations in soils and plant accumulation in a restored manganese mine land in Guangxi, South China. Environmental Pollution, 147: 168-175.
20.Li, Y., Peng, J., Shi, P., and Zhao, B., 2009. The effect of Cd on mycorrhizal development and enzyme activity of Glomus mosseae and Glomus intraradices in Astragalus sinicus L. Chemosphere, 75: 894-899.
21.Li, W.C., and Wong, M.H. 2010. Effects of bacteria on metal bioavailability, speciation and mobility in different metal mine soils: a column study. J. Soil Sed. 10: 313-325.
22.Lindsay, W.L., and Norvell, W.A. 1978. Development of DTPA soil test for zinc, iron, manganese and copper. Soil Sci. Soc. Amer. J. 42: 421-428.
23.Loeppert, R.H., and Suarez, D.L. 1996. Carbonate and gypsum. In: Sparks D.L. (ed) Methods of Soil Analysis. SSSA, Madison. Pp: 437-474.
24.Ma, Y., Dickinson, N.M., and Wong, M.H. 2002. Toxicity of Pb/Zn mine tailings to the earthworm Pheretima and the effects of burrowing on metal availability. Biology and Fertility of Soils, 36: 79-86.
25.Ma, Y., Dickinson, N.M., and Wong, M.H. 2006. Beneficial effects of earthworms and arbuscular mycorrhizal fungi on establishment of leguminous trees on Pb/Zn mine tailings. Soil Biology and Biochemistry, 38: 1403-1412.
26.Ma, Y., Prasad, M.N.V., Rajkumar, M., and Freitas, H. 2011. Plant growth promoting rhizobacteria and endophytes accelerate phytoremediation of metalliferous soils. Biotechnology Advances, 29: 248-258.
27.Malik, R.N., Husein, S.Z., and Nazir, I. 2010. Heavy metal contamination and accumulation in soil and wild plants species from industrial area of IslamabadPakistan. Pak. J. Bot.
42: 291-301.
28.Mojmali Renani, A. 2013. Effects of plant-growth promoted rhizobacteria on lead and zinc phytoremediation by Indian mustard. Thesis of Master of agricultural science in Agroecology. ShahrekordUniversity, Shahrekord. Iran. (In Persian)
29.Mosse, B. 1962. The establishment of mycorrhizal infection under aseptic conditions. Rothamsted Erperimental Station Report for 1961,p. SO.
30.Nadeem, S.M., Ahmad, M., Zahir, Z.A., Javaid, A., and Ashraf, M. 2014. The role of mycorrhizae and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) in improving crop productivity under stressful environments. Biotechnology Advances, 32: 429-448.
31.Naderi, M.R. 2012. Effects of plant-growth promoted rhizobacteria on lead (Pb) phytoremediation in soil contained Pb with long history. Thesis of Master of agricultural science in Agroecology. ShahrekordUniversity, Shahrekord. Iran. (In Persian)
32.Nardi, S., Pizzeghello, D., Muscolo, A., and Vianello, A. 2002. Physiological effects of humic substances on higher plants. Soil Biology and Biochemistry, 34: 1527-1536.
33.Nelson, D.W., and Sommers, L.E. 1996. Total carbon, organic carbon and organic matter. In: Sparks, D.L. (ed.) Methods of Soil Analysis, part 3, Chemical Methods. Soil Science Society of America: Madison, WI, Soil Science Society of America Book Series, Pp: 153-188.
34.Olsen, S.R., Cole, C.V., Watanabe, F.S., and Dean, L.A. 1954. Estimation of available phosphorus in soil by extraction with sodium bicarbonate. USDA. Circ. 939. U.S. GOV. Print Office, Washington, DC.
35.Prsadoust, F., Bahreini, Nejad, B., Safari, Sinegani, A.A., and Kaboli, M.M. 2007. Phytoremediation of lead (Pb) by pasture and native plants in soil contaminated of Irankouh area. Research and Manufacture, 75: 54-63. (In Persian)
36.Rajkumar, M., Sandhya, S., Prasad, M.N.V., and Freitas, H. 2012. Perspectives of plant-associated microbes in heavy metal phytoremediation. Biotechnology Advances, 30: 1562-1573.
37.Rhoades, J. 1986. Salinity: electrical conductivity and total dissolved salids. In: Sparks, D.L. (ed.) Methods of soil Analysis. Part 3: Chemial Properties. Soil Science Society of America. Madison, Wisconsin. Pp: 417-435.
38.Ruiz, E., Alonso-Azcarate, J., and Rodríguez, L. 2011. Lumbricus terrestris L. activity increases the availability of metals and their accumulation in maize and barley. Environmental Pollution, 159: 722-728.
39.Ruiz, E., Rodríguez, L., and Alonso-Azcarate, J. 2009. Effects of earthworms on metal uptake of heavy metals from polluted mine soils by different crop plants. Chemosphere,
75: 1035-1041.
40.Scheu, S. 2003. Effects of earthworms on plant growth: patterns and perspectives. Pedobiologia, 47: 846-856.
41.Schwyn, B., and Neilands, J.B. 1987. Universal chemical assay for detection and determination of siderophores. Analytical Biochemistry. 160: 47-56.
42.Sękara, A., Poniedzialek, M., Ciura, J., and Jędrszczyk, E. 2005. Cadmium and lead accumulation and distribution in the organs of nine crops: Implications for phytoremediation. Polish J. Environ. Stud. 14: 506-516.
43.Shen, H., Christie, P., and Li, X. 2006. Uptake of zinc, cadmium and phosphorus by arbuscular mycorrhizal maize (Zea mays L.) from a low available phosphorus calcareous soil spiked with zinc and cadmium. Environmental Geochemistry and Health, 28: 111-119.
44.Sheng, X.F., He, L.Y., Wang, Q.Y., Ye, H.S., and Jiang, C. 2008. Effects of inoculation of biosurfactant producing Bacillus sp. J119 on plant growth and cadmium uptake in a cadmium amended soil. J. Hazard. Mater. 155: 17-22.
45.Sheng, X.F., and Xia, J.J. 2006. Improvement of rape (Brassica napus) plant growth and cadmium uptake by cadmium-resistant bacteria. Chemosphere. 64: 1036-1042.
46.Shi, Z.Y., Zhang, L.Y., Li, X.L., Feng, G., Tian, C.Y., and Christie, P. 2007. Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi associated with desert ephemerals in plant communities of JunggarBasin, northwest China. Applied Soil Ecology, 35: 10-20.
47.Sizmur, T., and Hodson, M.E. 2009. Do earthworms impact metal mobility and availability in soil? A review. Environmental Pollution. 157: 1981-1989.
48.Sizmur, T., Palumbo-Roe, B., Watts, M.J., and Hodson, M.E. 2011. Impact of the earthworm Lumbricus terrestris L. on As, Cu, Pb and Zn mobility and speciation in contaminated soils. Environmental Pollution, 159: 742-748.
49.Sposito, G., Lund, L.J., and Chang, A. 1982. Trace metal chemistry in arid-zone field soils amended with sewage sludge. I. Fractionation of Ni, Cu, Zn, Cd and Pb in solid phases. Soil Sci. Soc. Amer. J. 46: 260-264.
50.Subler, S., Baranski, C.M., and Edwards, C.A. 1997. Earthworm additions increased short-term nitrogen availability and leaching in two grain crop agroecosystems. Soil Biology and Biochemistry, 29: 413-421.
51.Sun, Y.B., Zhou, Q.X., An, J., Liu, W.T., and Liu, R. 2009. Chelator-enhanced phytoextraction of heavy metals from contaminated soil irrigated by industrial wastewater with the hyperaccumulator plant (Sedum alfredii Hance). Geoderma, 150: 106-112.
52.Thomas, G.W. 1996. Soil pH and soil acidity. In: Sparks D.L. (ed.) Methods of Soil Analysis. SSSA, Madison. Pp: 475-490.
53.Vivas, A., Voros, I., Biro, B., Campos, E., Barea, J.M., and Azcon, R. 2003. Symbiotic efficiency of autochthonous arbuscular mycorrhizal fungus (G. mosseae) and Brevibacillus sp. isolated from cadmium polluted soil under increasing cadmium levels. Environmental Pollution, 126: 179-189.
54.Vivas, A., Biro, B., Ruiz-Lozano, J.M., Barea, J.M., and Azcon, R. 2006. Two bacterial strains isolated from a Zn-polluted soil enhance plant growth and mycorrhizal efficiency under Zn-toxicity. Chemosphere, 62: 1523-1533.
55.Wu, F.Y., Bi, Y.L., Leung, H.M., Ye, Z.H., Lin, X.G., and Wong, M.H. 2010. Accumulation of As, Pb, Zn, Cd and Cu and arbuscular mycorrhizal status in populations of Cynodon dactylon grown on metal contaminated soils. Applied Soil Ecology, 44: 213-218.
56.Yoon, J., Cao, X., Zhou, Q., and Ma, L.Q. 2006. Accumulation of Pb, Cu and Zn in native plants growing on a contaminated Florida site. Science of the Total Environment, 368: 456-464.
57.Zhang, X.C., Lin, L., Chen, M.Y., Zhu, Z.Q., Yang, W.D., Chen, B., Yang, X.E., and An, Q.L. 2012. A nonpathogenic Fusarium oxysporum strain enhances phytoextraction of heavy metals by the hyperaccumulator Sedum alfredii Hance. J. Hazard. Mater. 229: 361-370.