مقایسه کارآیی مدل های ایرانی ارزیابی خطر بیابان زایی IMDPA و MICD (مطالعه موردی: منطقه سبزوار)

دوره 21، شماره 4، آبان 1393، صفحه 1-28

اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین؛ اسماعیل فیله کش