تعیین آسیب پذیری آب خوان با استفاده از مدل دراستیک و اعمال آنالیزحساسیت تک پارامتری و حذفی (مطالعه موردی: دشت سلفچگان- نی زار)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Determination of aquifer vulnerability using DRASTIC model and a single parameter sensitivity analysis and acts and omissions (Case Study: Salafchegan-Neyzar Plain)