تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظور مدیریت منابع آب سطحی در سد مخزنی بوستان- استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Fuzzy multicriteria decision making for surface water resources management in Bustan Dam-Golestan Province