برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی، کانی شناسی و میکرومورفولوژیکی توالی لس- خاک قدیمی به عنوان شاخصی از تغییر اقلیمی رسوب گذاری و خاک سازی(مطالعه موردی: گرگان، استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Some physico-chemical, clay mineralogical and micromorphological characteristics of loess-paleosols sequences indicatorsof climate change in south of Gorgan