برای تخمین فرسایش خاک و بار رسوب با استفاده RS و GIS بررسی کاربرد مطالعه موردی: حوضه بالادست سد ایلام) ) RUSLE از مدل

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating application of GIS and RS to estimate Soil Erosion and Sediment Yield Using RUSLE (Case study: Upper part of Ilam Dam Watershed, Iran)