دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 1-182