دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 1-202