مقایسه روش های پیل گریم و هاف برای تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در ایستگاه سینوپتیک زابل

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of Pilgrim and Huff methods for derivation of time distribution of rainfall in Zabol station (Iran)