اثر حذف ماده آلی بر قابلیت دسترسی و رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی در خا کهای لسی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The impact of soil organic matter (SOM) removal on availability and release of non-exchangeable potassium (NEK) in loessial soils of Golestan province