برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل به کمک سیستم های هوشمند (منطق فازی و شبکه عصبی)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Estimating potential evapotranspiration using Fuzzy Logic and Neural Network