پارامترهای کمیت به شدت و شکل های پتاسیم و ارتباط آن ها با کانی شناسی رس در برخی از خاک های آهکی تحت کشت انگور استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Quantity-intensity parameters and forms of potassium in relation to clay mineralogy in some vineyard growing calcareous soils in Western Azarbaijan Province