بررسی ذخایر مواد آلی خاک دانه در خاک های رسی تحت کاربری مرتع تخریب شده و کشاورزی در زاگرس مرکزی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of organic matter storage in aggregate of clayey soils under degraded pasture and cropland in central Zagros