ارزیابی حساسیت مدل های برآورد تبخیر تعرق فائو 56 و هارگریوز به پارامترهای بیشینه و کمینه دمای هوا در نواحی مرطوب شمال کشور

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluating sensitivity of PMF-56 and Hargeaves reference evapotranspiration models to maximum and minimum air temperatures in humid regions of Iran