در بخشی RUSLE با استفاده از مدل (K) برآورد عامل فرسایش پذیری از خاک های ناحیه نیمه خشک در شمال غربی ایران

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Estimation of erodibility factor (K) using the RUSLE model in some soils of the semi-arid regions in northwest of Iran