برآورد ضریب دبی سرریزهای جانبی با استفاده از سیستم استنتاج (ANFIS) فازی - عصبی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Estimating of Side Weir Discharge Coefficient by Using Neuro-Fuzzy (ANFIS)