مقایسه خصوصیات فیزیکی خاک مسیرهای تردد دام (میکروتراس) و فواصل بین آن ها در مرتع (مطالعه موردی: مرتع باباشملک مراوه تپه)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of soil physical properties in micro terraces and inters micro terraces on rangelands (Case study: Baba Shamlak Ranch)