تحول کانی های رسی تحت تأثیر توپوگرافی و سطح آب زیرزمینی در خاک های شور و سدیمی نوار شمالی حوزه آبخیز اترک

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evolution of clay minerals in saline-sodic soils as influenced by topography and ground water table in northern Atrak watershed