ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی خشک سالی با استفاده از شاخص پالمر (مطالعه موردی: حوزه های آبریز قره قوم و بخشی از حوزه اترک)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Spatial and Temporal Variations of Drought by Using Palmer Drought Severity Index (Case study: Ghareghom and part of Atrak Basins)