ارزیابی مکانی مناطق مناسب جمع آوری روان آب پتانسیل در سیستم حوزه آب خیز (مطالعه موردی: حوزه آب خیز گناباد)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Spatial assessment of potential runoff harvesting sites in Watershed systems (Case study: Gonabad watershed)