پیش بینی مکانی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پذیرفتاری مغناطیسی خاک به کمک داده های رقومی ارتفاع زمین و مدل رگرسیونی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Spatial prediction of some physicochemical soil properties and magnetic susceptibility using digital topographic model