مقایسه کارآیی مدل های ایرانی ارزیابی خطر بیابان زایی IMDPA و MICD (مطالعه موردی: منطقه سبزوار)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان سبزوار


عنوان مقاله [English]

Comparing efficiency of Iranian desert hazard assessment models, namely MICD and IMDPA (Case study: Sabzevar region)

نویسندگان [English]

  • nazhin kaviani 1
  • majid onagh 2
  • Amir Sadodin 3
  • Esmaeil Filekesh 4
1
2
3
4