شکل‌های پتاسیم در خاک و اجزای آن در تعدادی از خاک‌های لسی و شبه لسی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Potassium forms in soil and its separates in some loess and loess-like soils of Golestan providence