دوره و شماره: دوره 24، شماره 5، آذر 1396، صفحه 1-289 
کاربرد اسیدهای آلی و معدنی بر آزادسازی عناصر غذایی در خاکهای آهکی

صفحه 73-91

10.22069/jwsc.2017.12528.2723

مریم اعتمادیان؛ اکبر حسنی؛ مهدی نورزاده حداد؛ مهرداد حنیفه ئی


تغییرات مکانی شکل های مختلف فسفر در اراضی شالیزاری

صفحه 93-109

10.22069/jwsc.2017.12393.2699

شهرام محمود سلطانی؛ ناصر دواتگر؛ مریم شکوری؛ مریم پیکان


مقایسه فراسنج های دمایی اندازه گیری شده در شالیزار و ایستگاه هواشناسی

صفحه 129-145

10.22069/jwsc.2017.12758.2745

محمد موسوی بایگی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمدرضا یزدانی؛ امین علیزاده


بررسی غلظت فلوئور در خاک و گیاه در منطقه پشت کوه دشتستان، استان بوشهر

صفحه 269-280

10.22069/jwsc.2017.12741.2743

صدیقه بطالب لویی؛ فرید مر؛ گونار جکس؛ بهمن خلدبرین؛ سروش مدبری