ارزیابی اثر همزمان کم‌آبیاری بخشی ریشه و افزودن ورمی‌کمپوست بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی ذرت دانه‌ای سینگل کراس 704

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 گروه مهندسی آب دانشگاه زابل

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: استفاده از روش‌های حفظ ذخیره رطوبت خاک همراه با اعمال شیوه‌های مدیریت آبیاری نقش مهمی در سازگاری با مساله کم‌آبی و بحران آب خواهد داشت. لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر همزمان اعمال کم‌آبیاری بخشی ریشه و ورمی‌کمپوست بر میزان آب مصرفی، عملکرد، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و محتوای نسبی آب برگ (RWC) گیاه ذرت در منطقه ساری می‌باشد.
مواد و رو‌ش‌ها: این آزمایش در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی به روش کرت یکبار خرد شده و در سه تکرار طی دو فصل زراعی در سال‌های 1393 و 1394 به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل تیمار آبیاری کامل و کود شیمیایی (FIT1) به عنوان تیمار شاهد، تیمار آبیاری کامل و 50 درصد کود شیمیایی+ 5/5 تن ورمی کمپوست در هکتار (FIT2)، تیمار آبیاری کامل و 11 تن ورمی کمپوست در هکتار (FIT3)، تیمار کم آبیاری تنظیم شده در سطح 65 درصد و کود شیمیایی (DIT1)، تیمار کم‌آبیاری تنظیم شده در سطح 65 درصد و 50 درصد کود شیمیایی+ 5/5 تن ورمی کمپوست در هکتار (DIT2)، تیمار کم‌آبیاری تنظیم شده در سطح 65 درصد و 11 تن ورمی کمپوست در هکتار (DIT3)، تیمار کم‌آبیاری بخشی ریشه در سطح 65 درصد و کود شیمیایی (PRD1)، تیمار کم‌آبیاری بخشی ریشه در سطح 65 درصد و 50 درصد کود شیمیایی+ 5/5 تن ورمی کمپوست در هکتار (PRD2)، تیمار کم‌آبیاری بخشی ریشه در سطح 65 درصد و 11 تن ورمی کمپوست در هکتار (PRD3) بود. به منظور تعیین مقدار رطوبت خاک از رطوبت‌سنج TDR مدل TRIME-FM استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد اثر تیمارهای آبیاری بر همه‌ی پارامترهای فیزیولوژیکی در نظر گرفته شده در این تحقیق معنی‌دار بود. اثر تیمارهای کودی بر همه‌ی پارامترها به جز RWC معنی‌دار بود. بیشترین میزان عملکرد، برای تیمار FIT، در دو سال 1393 و 1394 به ترتیب برابر با 8 و 2/8 تن در هکتار به دست آمد. اعمال تیمار PRD باعث افزایش معنی‌دار عملکرد، عملکرد بیولوژیک و RWC در مقایسه با تیمار DI شد. استفاده از ورمی‌کمپوست به صورت تلفیقی با کود شیمیایی باعث افزایش عملکرد، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت شد. اعمال ورمی‌کمپوست باعث افزایش RWC در مقایسه با تیمار کود شیمیایی شد.
نتیجه‌گیری: در راستای سازگاری با مساله کم‌آبی، اعمال تیمار PRD2 توصیه می‌شود زیرا نسبت به کاربرد جداگانه PRD و ورمی-کمپوست، باعث صرفه‌جویی بیشتر در مصرف آب (3/26 درصدی) شد و با تیمار FIT2 اختلاف معنی‌داری از نظر عملکرد و سایر پارامترهای فیزیولوژیکی ذرت نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of simultaneous effect of partial root zone drying and vermicompost on some physiological characteristics of maize (Zea mays L.) SC704

نویسندگان [English]

  • Sohrab Azizpour 1
  • Ali Shahnazari 2
  • Mirkhalegh Ziatabar Ahmadi 3
  • Fatemeh Karandish 4
چکیده [English]

Abstract
Background and Objectives: Using soil moisture storage techniques, simultaneously with irrigation management practices play an important role in coping with the problem of water shortage and water crisis. Therefore, the aim of this study was to evaluate the simultaneous effect of partial root zone drying and vermicompost on the water use, yield, biological yield, harvest index and leaf relative water content (RWC) of maize in sari.
Materials and Methods: The experiment was arranged in split plots based on complete randomized block with 3 replications were carried out during years 2015 to 2016. The experiment treatments were full irrigation and chemical fertilizer (FIT1) as control treatments, full irrigation and 50% chemical fertilizer+ 5.5 tons per ha of vermicompost (FIT2), Full irrigation and 11 tons per ha of vermicompost (FIT3), deficit Irrigation and chemical fertilizer (DIT1), deficit irrigation and 50% chemical fertilizer+ 5.5 tons per ha of vermicompost (DIT2), deficit irrigation and 11 tons per ha of vermicompost (DIT3), partial root zone drying irrigation and chemical fertilizer (PRD1), partial root zone drying irrigation and 50% chemical fertilizer+ 5.5 tons per ha of vermicompost (PRD2), partial root zone drying irrigation and 11 tons per ha of vermicompost (PRD3); while in DI and PRD 65% water of FI was irrigated. TDR access tubes were installed in the soil profile to measure soil water content.
Results: The results showed that the effect of irrigation treatments was significant on all physiological parameters considered in this study. The effect of fertilizer treatments was significant on all parameters except RWC. The highest yield was attained in FIT2 treatment, equal with 8 and 8.2 tons per ha in 2015 and 2016, respectively. The PRD treatments was caused to significant increase in yield, biological yield and RWC compared with the DI treatment. The use of vermicompost in combination with chemical fertilizer increased yield, biological yield and harvest index. Vermicompost increased RWC was compared to chemical fertilizer.
Conclusion: simultaneous use of PRD and vermicompost was saved more water (26.3 %) than using them separately. Compared with FIT2 treatment was no significant difference in the values of yield and other physiological parameters of maize. Therefore, PRD2 is recommended to compatibility with the problem of water shortage. Conclusion: simultaneous use of PRD and vermicompost was saved more water (26.3 %) than using them separately. Compared with FIT2 treatment was no significant difference in the values of yield and other physiological parameters of maize. Therefore, PRD2 is recommended to compatibility with the problem of water shortage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yield
  • Harvest index
  • leaf relative water content
  • maize
1.Ahmad, R., and Jabeen, N. 2009. Demonstration of growth improvement in sunflower
(Helianthus annuus L.) by the use of organic fertilizer under saline condition. Pak. J. Bot.
41: 1373-1384.
2.Ahmadi, S.H., Anderson, M.N., Plauborg, F., Poulsen, R.T., Jensen, C.R., Sepaskhah, A.R.,
and Hansen, S. 2010. Effects of irrigation strategies and soils on field grown potatoes:
Yield and water productivity. Agricultural Water Management. 97: 1923-1930.
3.Auge, R.M., and Moore, J.L. 2002. Stomatal response to nonhydraulic root-to-shoot
communication of partial soil drying in relation to foliar dehydration tolerance. Env. Exp.
Bot. 47: 217-229.
4.Bianco, R.L., Talluto, G., and Farina, V. 2011. Effects of partial rootzone drying and
rootstock vigour on dry matter partitioning of apple trees (Malus domestica cvar Pink Lady).
Agric. Sci J. 150: 75-86.
5.Boz, B. 2001. Validation of the Ceres-Maize Growth Model under Cukurova Region
Conditions. Department of Agricultural Structures and Irrigation, Institute of Natural and
Applied Sciences, Cukurova University, M.Sc. Thesis, Adana.
6.Bozkurt, Y., Yazar, A., Gencel, B., and Sezen, S.M. 2006. Optimum lateral spacing for
drip-irrigated corn in the Mediterranean Region of Turkey. Agricultural Water Management.
85: 113-120.
7.Celik, I., Ortas, I., and Kilic, S. 2004. Effects of compost, mycorrhiza, manure and fertilizer
on some physical properties of a Chromoxerert soil. Soil and Tillage Research. 78: 59-67.
8.Davies, W.J., Bacon, M.A., Thompson, D.S., Sobeih, W., and Gonzalez, R.L. 2000.
Regulation of leaf and fruit growth on plants in drying soil: exploitation of the plants’
chemical signaling system and hydraulic architecture to increase the efficiency of water use
in agriculture. J. Exp. Bot. 51: 1617-1626.
9.Davies, W.J., and Hartung, W. 2004. Has extrapolation from biochemistry to crop
functioning worked to sustain plantproduction under water scarcity? Proceeding of the 4th
International Crop Science Congress, Brisbane, Australia, Published on CDROM,
http://www.cropscience.org.au/icsc2004/.
10.Davies, W.J., and Zhang, J. 1991. Root signals and the regulation of growth and
development of plants in drying soil. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 42: 55-76.
11.Doan, T.T., Henry-des-Tureaux, T., Rumpel, C., Janeau, J.L., and Jouquet, P. 2015. Impact
of compost, vermicompost and biochar on soil fertility, maize yield and soil erosion in
Northern Vietnam; a three year mesocosm experiment. Science of the Total Environment.
514: 147-154.
12.Donald, C.M., and Hamblin, J. 1976. The biological yield and harvest index of cereal as
agronomic and plant breeding criteria. Adv. Agron. 28: 361-405.
13.De Souza, C.R., Maroco, J.P., dos Santos, T.P., Rodrigues, M.L., Lopes, C.M., Pereira, J.S.,
and Chaves, M.M. 2003. Partial root zone drying: regulation of stomatal aperture and carbon
assimilation in field grown grapevines (Vitis vinifera cv. Moscatel). Funct Plant Biol.
30: 653-662.
14.Dos Santos, T.P., Lopes, C.M., Rodrigues, M.L., de Souza, C.R., Maroco, J.P., Pereira, J.S.,
Silva, J.R., and Chaves, M.M. 2003. Partial root zone drying: effects on fruit growth and
quality of field grown grapevines (Vitis vinifera). Funct Plant Biol. 30: 663-671.
15.Edwards, L.M., Burney, J.R., Richter, G., and Mac Rae, A.H. 2000. Evaluation of compost
and straw mulching on soil-loss characteristics in erosion plots of potatoes in Prince Edward
Island. Agric. Ecosyst. Environ. 81: 217-222.
16.Gianquinto, G., Sambo, P., and bona, S. 2003. The use of SPAD-502 chlorophyll meter
for dynamically optimizing the nitrogen supply in potato crop: a methodological approach.
Acta Horticulturae. 627: 225-230.
17.Gollan, T., Schurr, U., and Schulze, E.D. 1992. Stomatal response to drying soil in relation
to changes in the xylem sap composition of Helianthus annuus. I. The concentration of
cations, anions, amino acids in and pH of the xylem sap. Plant Cell Environ. 15: 551-559.
18.Joshi, R., and Palvig, A. 2010. Effect of vermicompost on growth, yield and quality of
tomato (Lycopersicum esculentum L). Afric. J. Bas. Appl. Sci. 2: 3-4. 117-123.
19.Kang, S., and Zhang, J. 2004. Controlled alternate partial root- Zone irrigation: its
physiological consequences and impact on water use efficiency. Experimental Botany.
55: 2437-2446.
20.Kang, S., Zhang, L., Hu, X., Li, Z., and Jerie, P. 2001. An improved water use efficiency for
hot pepper grown under controlled alternate drip irrigation on partial roots. Scientia
Horticulturae. 89: 257-267.
21.KaranDIT1h, F., Mirlatifi, S.M., Shahnazari, A., Abbasi, F., and Gheysari, M. 2013. Effect
of partial root-zone drying (PRD) and deficit irrigation on water use efficiency, yield, yield
components in maize. Iran. J. Soil Water Res. 44: 1. 33-44. (In Persian)
22.KaranDIT1h, F., Mirlatifi, S.M., Shahnazari, A., Gheysari, M., and Abbasi, F. 2012. Effect
of partial root-zone drying (PRD) and deficit irrigation on Nitrogen uptake and leaching in
maize. Water and Irrigation Management. 2: 2. 85-91. (In Persian)
23.Lazcano, C., Arnold, J., Tato, A., Zaller, J.G., and Domínguez, J. 2009. Compost and
vermicompost as nursery pot components: effects on tomato plant growth and morphology.
Span. J. Agric. Res. 7: 4. 944-951.
24.Li, F., Yu, J., Nong, M., Kang, S., and Zhang, J. 2010. Partial root-zone irrigation enhanced
soil enzyme activities and water use of maize under different ratios of inorganic to organic
nitrogen fertilizers. Agricultural Water Management. 97: 231-239.
25.Liu, F., Savic, S., Jensen, C.R., Shahnazari, A., Jacobsen, S.E., Stikic, R., and Andersen,
M.N. 2007. Water relations and yield of lysimeter-grown strawberries under limited
irrigation. Scientia Horticulturae. 111: 128-132.
26.Ludlow, M.M., and Muchow, R.C. 1990. A critical evaluations of traits for improving crop
yield in waterlimited environment. Adv. Agron. 43: 107-153.
27.Madeh Khaksar, A., Naderi, A., Ayeneh Band, A., and Lack, Sh. 2014. Simultaneous effect
of deficit irrigation and irrigation-off on physiological traits related with yield of maize S.C
704. J. Crop Prod. Res. 6: 1. 63-79. (In Persian)
28.Maheshbabu, H.M., Hunje, R., Biradarpatil, N.K., and Babalad, H.B. 2008. Effect of organic
manures on plant growth, seed yield and quality of soybean. Karnataka J. Agric. Sci.
21: 2. 219-221.
29.Majidian, M., Ghalavand, A., Karimian, N., and Kamgar Haghighi, A.A. 2008. Effect of
drought stress, nitrogen fertilizer and manure on grain yield, yield components and water use
efficiency in grain maize cv. SC 704. Agriculture and Natural Resources Science and
Technology. 12: 45. 417-432. (In Persian)
30.Maleki Farahani, S., and chaichi, M.R. 2012. Application of biological and integrated
fertilizers mitigates the adverse effects of drought stress on barley. Inter. Res. J. Appl. Bas.
Sci. 3: 7. 1508-1519.
31.Mazaheri Laghab, H., Noori, F., Zare Abyaneh, H., and Vafaii, M.H. 2001. Effect of
supplemental irrigation on agronomic traits of three sunflower cultivars in dry farming.
Agricultural Research magazine. 3: 1. 33-43.
32.Munne, S., and Alegre, L. 1999. Role of dew on the recovery of water stressed Melissa
officinallis L. J. Plant Physiol. 154: 5. 759-766.
33.Nautiyal, P.C., Rachaputi, N.R., and Joshi, Y.C. 2002. Moisture deficit –induced changes in
leaf water content, leaf carbon exchange rate and biomass production in groundnut cultivars
differing in specific leaf area. Field crop Research. 74: 67-79.
34.Porter, G.A., Opena, G.B., Bradbury, W.B., McBurnie, J.C., and Sisson, J.A. 1999. Soil
management and supplemental irrigation effects on potato: I. Soil properties, tuber yield and
quality. Agron. J. 91: 416-425.
35.Razi, H., and Assad, M.T. 1999. Comparison of selection criteria in normal and limited
irrigation in sunflower. Euphytica. 105: 83-90.
36.Rodriguez, I.R., and Grady, L.M. 2000. Using a Chlorophyll Meter to Determine the
Chlorophyll Concentration, Nitrogen Concentration and Visual Quality of St. Augustine
grass. Horticultural Science. 35: 751-754.
37.Sanchez-Rodrıguez, E., Rubio-Wilhelmi, M., Cervilla, L.M., Blasco, B., Rios, J.J., Rosales,
M.A., Romero, L., and Ruiz, J.M. 2010. Genotypic differences in some physiological
parameters symptomatic for oxidative stress under moderate drought in tomato plants. Plant
Science. 178: 30-40.
38.Schonfeld, M.A., Johnson, R.C., Carver, B., and Morhinweg, D.W. 1988. Water relation in
winter wheat as drought resistance indicator. Crop Science. 28: 526-531.
39.Sepehri, A., Modareres Sanavi, S.A., Gharehyazi, B., and Yamini, Y. 2002. Effect of water
deficit and different nitrogen rates on growth and development stages, yield and yield
component of maize. Crop Sciences. 4: 3. 184-201. (In Persian)
40.Sezen, S.M., Yazar, A., Kapur, B., and Kapur, S. 2011. Comparison of drip and sprinkler
irrigation strategies on sunflower seed and oil yield and quality under Mediterranean climatic
conditions. Agricultural Water Management. 98: 1153-1161.
41.Shahnazari, A., Liu, F., Andersen, M.N., Jacobsen, S.E., and Jensen, C.R. 2007. Effects of
partial root-zone drying on yield, tuber size and water use efficiency in potato under field
conditions. Field Crops Research. 100: 117-124.
42.Singh, R., Singh, R., Soni, S.K., Singh, S.P., Chauhan, U.K., and Kalra, A. 2013.
Vermicompost from biodegraded DIT1tillation waste improves soil properties and essential
oil yield of Pogostemon cablin (patchouli) Benth. Applied Soil Ecology. 70: 48-56.
43.Sohrabi Yourtchi, M., Haj Seyyed Hadi, M., and Darzi, M.T. 2013. Effect of nitrogen
fertilizer and vermicompost on vegetative growth, yield and NPK uptake by tuber of potato
(Agria CV.). Intl. J. Agri. Crop Sci. 5: 18. 2033-2040.
44.Sujatha, M.G., Lingaraju, B.S., Palled, Y.B., and Ashalatha, K.V. 2008. Importance of
integrated nutrient management practices in maize under rain fed condition. Karnataka
J. Agri. Sci. 21: 334-338.
45.Tesfaye, G.S., Ismail, M.R., Kausar, H., Marziah, M., and Ramlan, M.F. 2013. Plant water
relations, crop yield and quality in coffee (Coffea arabica L.) as influenced by partial root
zone drying and deficit irrigation. Austr. J. Crop Sci. 7: 9. 1361-1368.
46.Thompson, D.S., Wilkinson, S., Bacon, M.A., and Davies, W.J. 1997. Multiple signals
and mechanisms that regulate leaf growth and stomatal behavior during water deficit.
Physiol Planta. 100: 303-313.
47.Tomati, U., Grappelli, A., and Galli, E. 1983. Fertility factors in earthworm humus. In
Proceedings of the International Symposium on Agricultural Environment. Prospects in
Earthworm Farming. Publication Ministero Della Ricerca Scientifica e Technologia, Rome,
Pp: 49-56.
48.Tomati, U., Grappelli, A., and Gall, E. 1987. The hormone-like effect of earthworm castson
plant growth. Biology and Fertility of Soils. 5: 288-294.
49.Topcu, S., Kirda, C., Dasgan, Y., Kaman, H., Cetin, M., Yazici, A., and Bacon, M.A. 2007.
Yield response and N-fertiliser recovery of tomato grown under deficit irrigation. Europ. J.
Agron. 26: 64-70.
50.Wang, Z., Liu, F., kang, S., and Jensen, R.C. 2012. Alternate partial root-zone drying
irrigation improves nitrogen nutrition in maize (Zea mays L.) leaves. Environmental and
Experimental Botany. 75: 36-40.
51.Yactayo, W., Ramírez, D.A., Gutiérrez, R., and Mares, V. 2013. Effect of partial root-zone
drying irrigation timing on potato tuber yield and water use efficiency. Agricultural Water
Management. 123: 65-70.
52.Yazar, A., Gokcel, F., and Sezen, M.S. 2009. Corn yield response to partial root zone
drying and deficit irrigation strategies applied with drip system. Plant and soil environ.
55: 11. 494-503.