تخمین پارامترهای مختلف نفوذپذیری خاک در آبیاری جویچه‌ای با حضور پلیمر سوپرجاذب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

2 هیئت علمی

3 گروه مهندسی آّب

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: محدودیت منابع آب کشور و اختصاص سهم بزرگی از آن به بخش کشاورزی و منابع طبیعی، افزایش کارایی مصرف و صرفه‌جویی آب را امری ضروری و حیاتی نموده است. در این زمینه استفاده از فن‌آوری نوین با کاربرد برخی مواد افزودنی مانند پلیمرهای سوپرجاذب به خاک در کاهش تنش‌های خشکی در مناطق خشک و نیمه‌خشک می‌تواند نقش مهمی ایفا می‌کند. پلیمرهای سوپرجاذب باعث افزایش ظرفیت نگهداری خاک و در نتیجه بهبود راندمان کاربرد آب در مزرعه می‌شود. آبیاری سطحی به دلیل سادگی، از رایج‌ترین روش‌های آبیاری به شمار می‌آید. تعیین پارامترهای نفوذ آب در خاک، یکی از گام‌های اساسی در طراحی و مدیریت سیستم‌های آبیاری سطحی است. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر سوپر جاذب بر روش‌های مختلف تخمین ویژگی‌های نفوذپذیری در آبیاری جویچه‌ای بر اساس سطوح ترکیب شده پلیمر سوپرجاذب در مزرعه مورد مطالعه می‌باشد.
مواد و روش‌ها: آزمایش در مزرعه آموزشی پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واقع در شهرستان گرگان در شرایط بدون کشت انجام شد. در این تحقیق از چهار سطح ترکیبی 0، 7، 11 و 16 گرم پلیمر سوپرجاذب آ-200 با خاک در مترمربع در عمق 25 سانتی‌متر خاک و مقدار شدت جریان آب معادل 75/0 لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شد. آزمایش در چهار تکرار آبیاری با طرح آماری کاملا تصادفی انجام شد. در این پژوهش دقت چهار روش برآورد نفوذ شامل روش‌های دونقطه‌ای الیوت و واکر، بِنامی و اُفِن، یک نقطه‌ای شپارد و همکاران و یک نقطه‌ای والیانتزاس و همکاران در صورت افزودن سوپر جاذب به خاک مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از نرم‌افزار SIRMOD و مدل هیدرودینامیک کامل، مراحل آبیاری شبیه‌سازی شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که کمترین میانگین خطای نسبی (RE) در پیش‌بینی مقدار آب نفوذ یافته در روش الیوت و واکر برابر با 88/1 و بیشترین خطای نسبی (RE) در روش شپارد و همکاران برابر با 79/20 درصد شد. نتایج مطالعه نشان داد که در پیش‌بینی زمان پیشروی میانگین خطای استاندارد در روش الیوت و واکر با 02/1 درصد کمترین درصد خطا و بیشترین مقدار آن با 13/22 درصد در روش شپارد و همکاران بود و در پیش‌بینی زمان پسروی روش الیوت و واکر (62/1 درصد) دارای کمترین خطای استاندارد بود.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که در پیش‌بینی حجم آب نفوذ یافته، زمان پیشروی و زمان پسروی در آبیاری جویچه‌ای، رابطه الیوت و واکر بهترین برآورد را داشت و افزایش غلظت پلیمر سوپر جاذب و مراحل آبیاری درصدهای خطا در روش الیوت واکر و روش شپارد و همکاران، در مراحل پیشروی و پسروی روند کاهشی را نشان داد.

واژه‌های کلیدی: آبیاری سطحی، پسروی، پلیمر آ-200، پیشروی، نرم افزار SIRMOD.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of different soil infiltration Parameters in furrow irrigation with super absorbent Polymer

نویسندگان [English]

  • Peyman Mokhtari Motlagh 1
  • Mohammad Ali Ghilami Sefid Kouhi 2
  • Hossein Sharifan 3
1
2
3 هییت علمی
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: Limitation of water resources in the country and devoted the large amount of it to agricultural and natural resources, would be a crucial and vital issue in increasing the efficiency pattern and water use. In this regard, applying modern technology such as super absorbent polymer may play the significant role in decreasing the dry stress in the arid and semi-arid regions Super Absorbent Polymers lead to increase soil water capacity and thus improve the water application efficiency. Surface irrigation, due to its simplicity, is regarded as the most common method of irrigation. Determination of the parameters of water infiltration in soil, is one of the essential steps in the designing and the management of surface irrigation systems. The purpose of this study is precision the impact of super absorbent polymer analysis in estimating infiltration parameters methods in furrow irrigation and choosing the best method based on combination of superabsorbent polymers in the field of the study.
Materials and methods: The experiment were performed in the educational farm of the Gorgan university of Natural Resources and Agriculture in a no cultivation conditions. In this research four combinations of superabsorbent polymer A200 with soil which were composed of 0, 7, 11, 16 gram of polymers in square at a depth of 25 cm and the electric current of 0.75 liter per second were considered. The experiment were arranged as randomized complete design with four replications. In this research accuracy of four infiltration methods consist of Elliott and Walker two-point method, Benami and Ofen advance method, Shepard et al., and Valiantzas et al., one-point methods. Then, it simulated by SIRMOD software and full hydrodynamic model in different steps of irrigation such as advance phase, Recession phase and infiltrated volume in furrow irrigation.
Results: Ithe results showed that the minimum average relative error (RE) in prediction of infiltrated water is devoted to Elliott and Walker and Shepard et al. methods with 1.88 and 20.8 percent minimum and maximum respectively for estimating total infiltrated volume.in the other hand, results indicated that the average standard error in prediction of advance phase time is devoted toElliott and Walker method is 1.02 percent which is the minimum percentage of error and maximum of percentage of error is 22.13 percent in the method of Sheppard et al; and in prediction the the time of recession phase Elliott and Walker method (1.62 percent) had the minimum standard error.
Conclusion: The results of this research showed that Elliott and Walker method has the best evaluation in prediction of the volume of infiltrated water, advance phase and recession phase and so increasing the amount of polymers and irrigation stages showed that Elliott and Walker two-point method and and Shepard et al., one- point method has the decreasing trend in error percent. .
Keywords: A200 polymer, Advance phase, Recession phase, SIRMOD software, Surface irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: A200 polymer
  • Advance phase
  • Recession phase
  • SIRMOD software
  • Surface irrigation
1.Benami, A., and Ofen, A. 1984. Irrigation Engineering: Sprinkler, Trickle, Surface Irrigation
Principles, Design and Agricultural Practices. 1th Ed. Irrigation Engineering Scientific
Publication, Irrigation Information Center, Bet Dagan, Israel, 257p.
2.Debaeke, P., and Aboudrare, A. 2004. Adaptation of crop management to water-limited
environment. Europ. J. Agron. 21: 433-446.
3.Ebrahimian, H., Ghanbarian Alavijeh, B., Abbasi, F., and Hoorfar, H.A. 2010. New
Two-Point Method for Estimating Infiltration Parameters in Furrow and Border Irrigation
and Comparison with other Methods. J. Water Soil. 24: 4. 690-698. (In Persian)
4.Green, C.H., Foster, C., Cardon, G.E., Butters, G.L., Brick, M., and Ogg, B. 2004.
Water release from cross-linked polyacrylamide. Colorado State University, Ft. Collins, CO,
Pp: 252-260.
5.Holzapfel, E.A., Jara, J., Zuñiga, C., Mariño, M.A., Paredes, J., and Billib, M. 2004.
Infiltration parameters for furrow irrigation. Agricultural Water Management. 68: 19-32.
6.Khatri, K.L., and Smith, R.J. 2005. Evaluation of methods for determining infiltration
parameters from irrigation advance data. Irrigation and Drainage. 54: 467-482.
7.Montazar, A.A., and Nazarifar, M.H. 2007. Evaluation of superabsorbent stockosorb using
effecetacy infiltration in furrow irrigation. Seminar on the surface irrigation System. Tehran.
Iran. (In Persian)
8.Shepard, J.S., Wallender, W.W., and Hopmans, J.W. 1993. One method for estimating
furrow infiltration. Transaction American Society of Agricultural and Biological Engineers.
36: 2. 395-404.
9.Valiantzas, J.D., Aggelides, S., and Sassalou, A. 2001. Furrow infiltration estimation from
time to a single advance point. Agricultural Water Management. 52: 17-32.
10.Walker, W.R. 2003. SIRMOD III Model–Surface Irrigation Simulation, Evaluation and
Design. User’s Guide and Technical Documentation. Utah State University, Logan, USA.
11.Widiastuti, N., Wu, H., Ang, M., and Zhang, D.K. 2008. The potential application of natural
zeolite for greywater treatment. Desalienation. 218: 271-280.