بررسی غلظت فلوئور در خاک و گیاه در منطقه پشت کوه دشتستان، استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر

2 استاد بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز

3 استاد در بخش آب و خاک دانشکده مهندسی عمران، موسسه سلطنتی سوئد

4 استاد بخش زیست، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

5 استادیار دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: غلظت بالای یون فلوئور در منطقه پشت کوه دشتستان استان بوشهر، باعث بروز بیماری فلوروسیس دندانی در ساکنین این منطقه شده است. غلظت بالای این یون در گیاه می‌تواند یکی از مسیرهای ورود این عنصر را به بدن فراهم می‌کند که این امر در کنار جذب فلوئور از منابع آب نیز می‌تواند احتمال بیماری فلوروسیس دندانی شدید در ساکنین منطقه پشت کوه دشتستان، استان بوشهر افزایش دهد. هدف از این پژوهش، تعیین غلظت فلوئور در خاک و انباشت احتمالی آن در گیاه بود.
مواد و روش‌ها: پشت کوه دشتستان بخشی از شهرستان دشتستان است در شرق و جنوب شرق شهرستان برازجان در استان بوشهر قرار گرفته‌است. به منظور بررسی مقدار فلوئور در خاک، از خاکهای نخلستان و مزارع گندم 34 نمونه خاک برداشت شد. برای تعیین احتمالی ارتباط pH و مقدار فلوئور در نمونه های خاک، pH در خاک اندازه گیری شد. همچنین جهت بررسی و تعیین غلظت فلوئور در گیاه، 14 نمونه گندم به تفکیک اندام ریشه و برگ - ساقه به همراه 10 نمونه خرما نمونه برداری و آنالیز شدند. اندازه گیری فلوئور در نمونه های خاک و گیاه به روش ذوب قلیایی و با استفاده از الکترود گزینشی فلوئور )متروم سویس مدل 78 یون سنج) انجام شد.
یافته‌ها: غلظت فلوئور در ریشه گندم با میانگین 30 میلی‌گرم بر کیلوگرم بیشتر از غلظت فلوئور در برگ - ساقه با میانگین 19 میلی‌گرم بر کیلوگرم است. غلظت فلوئور در خرما با میانگین 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم، حاکی از انباشت بالای این یون در خرما را دارد. pH خاک عامل مهمی‌‌‌ در زمین شیمی‌‌‌ خاک های فلوئور دار می‌باشد. pH نمونه های خاک منطقه پشت کوه دشتستان با میانگین 03/8، pH بالایی را نشان می‌دهد. در شرایط فوق، یون فلوئور در خاک از حالت غیر متحرک خارج می‌شود و فلوئور موجود در خاک در این شرایط شسته شده و وارد آب و بافت گیاه می‌شود. همبستگی بالای pH و غلظت فلوئور در خاک، تاییدی بر این موضوع است. همچنین به دلیل نزدیک بودن شعاع یونی فلوئور به هیدروکسیل تبادل یونی بین این دو یون در شرایط pH بالا رخ می‌دهد.
نتیجه‌گیری: غلظت بالای فلوئور در خرما باعث جذب بالای فلوئور توسط ساکنین منطقه پشت کوه دشتستان می شود که از این لحاظ در وضیعت نگران کننده‌ای قرار دارند. بر اساس نتایج به دست آمده از غلظت بالای فلوئور در خاک و گیاهان، امکان انتقال این عنصر به چرخه غذایی بسیار بالا می‌باشد. شناسایی منابع آب با غلظت بالای فلوئور در منطقه در روند شناخت مناطق با منابع آب کم‌فلوئور کمک بسیاری می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of fluoride in soil and plants in posht-e-kooh-e-dashtestan, Bushehr Province

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Betalab Louie 1
  • Farid Mor 2
  • Gonar Jax 3
  • Bahnman Khaladbarin 4
  • Soroush Modberi 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

High concentrations of fluorine ion in the Dashtestan area of the Bushehr province, has given rise to the prevalence of dental fluorosis among the local population. The high concentration of this ion in plants provides one possible mechanism for it to enter the body. This, along with the absorption of fluoride from water, can lead to a higher probability of acute fluorosis for the local population. The main objective of this research is to study the fluoride concentration in soil, and its probable bioaccumulation in plants.
Material and methods: Dasthestan's Posht-e-kooh is part of the Dashtestan's district, situated to the east and souteast of the Burazjan district in the Bushehr province. In order to measure the concentration of fluorine in the soil, thirty-four in-situ soil samples were collected from the date orchards and wheat farms. To find the correlation between soil pH and fluoride concentration, soil pH was also measured. In addition, 14 wheat samples and 10 date samples were collected and analyzed for fluoride. Separate samples were taken from the root, stem, and leaf. The F- concentrations in plant and soil samples were determined using the alkaline fusion method with a fluoride ion-selective electrode (Metrohm Swiss model 781 ion meter).
Results: The average fluoride concentration found in dates is 10.0 mg/kg; whereas wheat roots and shoots contain on average 30.0 and 19.0 mg of fluoride per kg, respectively. In the present study, we have found relatively high F- concentrations in dates and wheat, which are staple foods for the population of Bushehr. The average F- content in dates of 10 mg/kg is much higher than the mean value of 2.9 mg/kg reported for Southern Algeria. The uptake of the fluorine ion by plants is controlled by many factors, such as soil type, pH and the clay content of the soil due to direct contact between soil and water. There is no available report regarding the soil of the Algerian region mentioned above. The F- content of wheat is also high, and approximately 10 mg/kg higher in the roots compared to the shoots. The soil in the study area has a pH of 8.03, which means that F- can be absorbed by the plants. F- can be absorbed (transported) from the soil into the stem through fine hair rootlets, and some can reach the leaves. Acidity is the most important factor in the geochemistry of fluoride-bearing soil. An average soil pH of 8.03, shows high alkalinity. High pH value promotes the exchange of OH- anion in the groundwater and F- in some of the minerals present in the soil, which facilitates the leaching of fluoride from the soil into the plant. X-ray diffraction analysis has confirmed the presence of fluoride-bearing minerals in the study area.
Conclusion: Considering the importance of fluoride for the health of teeth and bones, the high concentration of fluoride in dates resulting in a high intake of fluoride by the people living in posht-e-kooh of Dashtestan is cause for great concern. The high concentration of fluoride in the soil and local plants, implies a high probability of fluorine entering the food cycle. Identifying sources of water with high concentrations of fluoride, is an important step in tackling the health problems facing the local population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluoride
  • Wheat
  • Mobility
  • Bioavailability
1.Hem, J. 1989. Study and interpretation of the chemical characteristics of natural water. U.S.
Geological survey water-supply.
2.Kabata-Pendias, A., and Pendias, H. 2001. Trace elements in soil and plants. Boca Raton,
FL: CRC Press.
3.Cronin, S.J., Manoharan, V., Hedley, M.J., and Loganathan, P. 2000. Fluoride: A review of
its fate, bioavailability and risks of fluorosis in grazed-pasture systems in New Zealand.
N Zeal. J. Agric. Res. 43: 295-32.
4.Edmunds, M., and Smedley, P. 2005. Fluoride in natural waters. Selinus, O. (ed) Essentials of
medical geology: the impacts of natural environment on public health. Springer, Pp: 311-336.
5.Pickering, W.F. 1985. The mobility of fluorine in soils. Environmental Pollution. 9: 281-308.
6.Malde, M.K., Greiner-Simonsen, R., Julshamn, K., and Bjorvatn, K. 2006. Tea leaves may
release or absorb fluoride, depending on the fluoride content of water. Science of the Total
Environment. 366: 2-3. 915-917.
7.Deshmukh, A.N., Wadaskar, P.M., and Malpe, D.B. 1995. Fluorine in environment: A
review. Gondwana Geol. Mag. 9: 1-20.
8.Cao, J., Zhao, Y., Jianwei, L., Ruodeng, X., and Sangbu, D. 2000. Environmental Fluoride
Content in Tibet. Environmental Research Section A. 83: 333-337.
9.Shu, W.S., Zhang, Z.Q., Lan, C.Y., and Wong, M.H. 2003. Fluoride and aluminium
concentrations of tea plants and tea products from Sichuan Province, PR China.
Chemosphere. 52: 1475-1482.
10.Franzaring, J., Hrenn, H., Schumm, C., Klumpp, A., and Fangmeier, A. 2006. Environmental
monitoring of fluoride emissions using precipitation, dust, plant and soil samples.
Environmental Pollution. 144: 158-165.
11.Cao, J., Zhao, Y., Li, Y., Deng, H.J., Yi, J., and Liu, J.W. 2006. Fluoride levels in various
black tea commodities: measurement and safety evaluation. Food and Chemical Toxicology.
44: 1131-1137.
12.Battaleb-Looie, S., Moore, F., Jafari, H., Jacks, G., and Ozsvath, D. 2012. Hydrogeochemical
evolution of groundwaters with excess fluoride concentrations from Dashtestan, South of
Iran. Environmental Earth Sciences, 4: 1173-1182.
13.Battaleb-Looie S., Moore F., Malde M., and Jacks G. 2013. Fluoride in groundwater, dates
and wheat: Estimated exposure dose in the population of Bushehr, Iran. J. Food Comp. Anal.
29: 94-9.
14.Liu, X., Wang, B., and Zheng B. 2014. Geochemical process of fluorine in soil. Chin. J.
Geochem. 33: 277-279.
15.Larsen, S., and Widdowson, A.E. 1971. Soil fluorine. J. Soil Sci. 22: 2. 210-222.
16.Gilpin, L., and Johnson, A. 1980. Fluorine in Agric. soils of southeastern Pennsylvania.
Soil Sci. Soc. Am. J. 44: 255-258.
17.Wenzel, W.W., and Blum, W.E.H. 1992. Fluorine speciation and mobility in
F-contaminated soils. Soil Science. 153: 5. 357-364.
18.Neal, C. 1995. Aluminium speciation variations in an acidic upland stream draining the
Hafren spruce forest, plynlimon, Mid-Wales. J. Hydrol. 164: 1/4. 39-51.
19.Barrow, N.J., and Ellis, A.S. 1986. Testing a mechanistic model. The points of zero
salt effect of phosphate retention, for zinc retention and for acid/alkali titration of a soil.
Europ. J. Soil Sci. 37: 303-310.
20.Anderson, M.A., Zelazny, L.W., and Bertsch, P.M. 1991. Fluoro-aluminum complexes on
model and soil exchangers. Soil. Sci. Soc. Am. J. 55: 71-75.
21.Haidouti, C. 1995. Effects of fluoride pollution on the mobilization and leaching of
aluminum in soils. The Science of the Total Environment. 166: 157-160.
22.Parkhurst, D.L. 1997. Geochemical mole-balance modeling with uncertain data. Water
Resources Research. 33: 1957-1970.
23.Gupta, S., Banerjee, S., Saha, R., Datta, J.K., and Mondal, N. 2006. Fluoride geochemistry of
groundwater in Birbhum, West Bengal, India. Fluoride. 39: 318-320.
24.Messatifa, A. 2008. Fluoride contents in ground waters and the main consumed foods
(dates and tea) in Southern Algeria region. Environmental Geology. 55: 377-383.
25.Dai, S., Li, W., Tang, Y., Zhang, Y., and Feng, P. 2007. The sources, pathway and
preventative measures for fluorosis in Zhijin County, Guizhou, China. Applied
Geochemistry. 22: 1017-1124.
26.Poureslami, H.R., Khazaeli, P., and Noori, G.R. 2008. Fluoride in food and water consumed
in Koohbanan (Kuh-e Banan), Iran. Fluoride. 41: 216-219.
27.Agha Nabati, A. 2005. Iran Geology. Geology Survey of Iran Press, 586p. (In Farsi)
28.Jha, S.K., Nayak, A.K., and Sharma, Y.K. 2008. Fluoride toxicity effects in onion
(Allium cepa L.) grown in contaminated soils. Chemosphere. 76: 353-356.
29.Alavi, M. 2004. Regional Stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its
proforeland evolution. Amer. J. Sci. 304: 1-20.
30.EPA. 1998. National environmental methods index. EPA methods 340.1, 340.2 and 340.3.
U.S. Environmental Protection Agency.
31.McQuaker, N.R., and Gurney, M. 1977. Determination of total fluoride in soil and vegetation
using an alkali fusion selective ion electrode technique. Analytical Chemistr. 49: 1. 53-56.
32.Kherad Pisheh, Z., Ehrampoush, M.H., Montazeri, A.M., Mirzaei, M., Mokhtari, A., and
Mahvi, H. 2016. Fluoride in Drinking Water in 31 Provinces of Iran. Exp. Health. 8: 465-474.
33.Loganathan, P., Hedley, M.J., Wallace, G.C., and Roberts, A.H.C. 2001. Fluoride
accumulation in pasture forages and soils following long-term applications of phosphorus
fertilizers. Environmental Pollution. 115: 275-282.
34.Fekri, M., and Kasmaei, L. 2013. Fluoride pollution in soils and waters of Koohbanan
region, southeastern Iran. Arab J. Geosci. 6: 157.
35.Waldbott, G.L., Burgstahler, A., and McKinney, H.L. 1978. Fluoridation: The Great
Dilemma, Lawrence, XS, Coronado Press.
36.Keller, T. 1980. The simultaneous effect of soil borne NaF and air pollutant SO2 on
CO2-uptake and pollutant accumulation. Oecologial. 44: 283-285.
37.Takmaz-Nisaneiouglu, S., and Davison, A.W. 1988. Effects of aluminium on fluoride uptake
by plants. New Phytologist. 109: 149-155.
38.Mahvi, A.H., Zazoli, M.A., Younecian, M., and Esfandiari, Y. 2006. Fluoride content of
Iranian black tea and tea liquor. Fluoride. 39: 266-268.
39.Malde, M.K., Bjorvatn, K., and Julshamn, K. 2001. Determination of fluoride in food by the
use of alkali fusion and fluoride ion-selective electrode. Food Chemistry. 73: 373-379.
40.Malde, M.K., Bjorvatn, K., and Julshamn, K. 2007. Analytical problems in assessment of
fluoride in food. In Proceedings of the 2nd International Workshop on Fluorosis Prevention
and Defluoridation of Water. Int. Soc. Fluoride Res: Bergen, Norway.
41.Preddy, R.V. 2013. Fluorine: Chemistry Analysis, Function and Effect. Royal society of
chemistry. 360p.
42.Robinson, W.O., and Edgington, G. 1946. Fluorine in soils. Soil Science. 61: 341-353.
43.Hodge, H.C., and Smith, F.A. 1972. Fluorides in metallic contaminants and human health.
In Fogarty International Center Proceeding. New York and London: Academic Press.
44.Fleischer, M., Forbes, R.M., Harris, R.C., Krook, L., and Kubota, J. 1974. The relation of
selected trace elements to health and disease. Fluorine geochemistry and the environment
journal. Vol. 1. Washington, D.C.: National Academy of Science.
45.Sheldrake, R., George, E.D., Leigh, E., John, J.R., and Donald, J.L. 1978. Lime and charcoal
amendments reduced fluoride absorption by plants cultured in perlite peat medium. J. Amer.
Soc. Hort. Sci. 103: 2. 268-270.
46.Polomski, J., Flühler, H., and Blaser, P. 1982. Accumulation of airborne fluoride in soils.
J. Environ. Qual. 11: 3. 457-461.