دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 1-308 
بررسی شاخص‌های پایداری تحویل آب در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری

صفحه 127-145

10.22069/jwfst.2017.12125.2666

بابک مومنی؛ محسن مسعودیان؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ علیرضا عمادی