دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، مهر 1396، صفحه 1-293 
ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی کشاورزی به کمک شاخص‌های ETDI و SPI

صفحه 43-61

10.22069/jwfst.2017.12202.2671

مصطفی یعقوب زاده؛ محسن احمدی؛ حسام سیدکابلی؛ غلامرضا زمانی؛ مهدی امیرآبادی زاده


مدل‌سازی تصادفی بار رسوب با استفاده از جنگل تصادفی و رگرسیون چندک

صفحه 103-122

10.22069/jwsc.2017.12600.2732

سید مرتضی سیدیان؛ حامد روحانی؛ ابولحسن فتح آبادی؛ مهسا جوادی علینژاد