دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-317 
حذف نیترات از سیلاب شهری توسط فرآیند فیلترهای چند گانه

صفحه 85-101

10.22069/jwfst.2017.12111.2665

سمیه سیروس پور؛ منصور پرویزی؛ محمد پروین نیا؛ اردشیر شکرالهی


اثر عمق غرقابی بر تلفات تبخیر از سطوح شالیزاری

صفحه 221-235

10.22069/jwfst.2017.12237.2674

محمد موسوی بایگی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمدرضا یزدانی؛ امین علیزاده