اندازه گیری تغییرات مخازن فعال کربن آلی و برخی از خصوصیات خاک درختان جنگلی شمال ایران (پژوهش موردی: ایستگاه تحقیقات بذر و نهال گونه‌های جنگلی شلمان، استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد کشاورزی استان قم

2 استاد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان مسئول ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرابسته

چکیده

سابقه و هدف: شناخت تأثیر متفاوت درختان جنگلی بر ویژگی‌های کیفی خاک، دورنمای کنترل سلامت خاک را در مدیریت‌های پایدار متصور میسازد و می‌توان ترمیم و رفع آسیب‌های وارده بر اکوسیستم‌های طبیعی را از طریق انتخاب صحیح گونه‌های درختی مدیریت نمود. در این پژوهش به منظور انتخاب گونه‌های درختی مناسب جنگل‌کاری، ایستگاه تحقیقات بذر و نهال گونه‌های جنگلی شلمان استان گیلان به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب و میزان ذخایر (موجودی) کربن آلی خاک و تأثیر گونه‌هایی از درختان پهن‌برگ و سوزنی‌برگ بر خصوصیات خاک مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت جهت معرفی شاخص‌های حساس کیفیت و سلامت خاک، مخازن فعال کربن آلی خاک مورد بررسی قرار گرفتند.
مواد و روش‌ها: پس از حفر خاکرخ‌هایی به عمق 200 سانتیمتر در خاک‌های تحت پوشش گونه‌های درختی مختلف، شامل کاج تدا (Pinus taeda)، دارتالاب (Taxodium distichum)، اُرس (Juniperus polycarpos)، توسکا (Alnus glutinosa)، بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) و سفیدپلت (Populus caspica) نمونه‌برداری از ده لایه 20 سانتیمتری از سطح به عمق انجام شد. در نمونه های 20-0، 40-20، 60-40 و 80-60 سانتی‌متر میزان ظرفیت تبادل کاتیونی، میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ها، هدایت الکتریکی، اسیدیته، چگالی ظاهری، کربن آلی و مخازن فعال (لبایل) اندازه گیری شدند و برای محاسبه میزان ذخایر (موجودی) کربن خاک نمونه‌های کلیه ضخامت‌های 200-0 سانتی‌متر در نظر گرفته شدند. پس از تجزیه واریانس دوطرفه، داده‌ها بر اساس متغیرهای مستقل(گونه درختی و عمق) در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی مورد آنالیز آماری قرار گرفته و جهت تعیین شاخص‌های حساس کیفیت، روش همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج اولیه بیانگر تأثیر خصوصیات خاک توسط گونه‌های درختی مورد پژوهش در طول عمق خاک بودند. به استثنای هدایت الکتریکی، اسیدیته و چگالی ظاهری نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها بیانگر تاثیر معنی‌دار نوع پوشش گیاهی و عمق خاک بر ویژگی‌های مورد بررسی بود. بیشترین تأثیر نوع پوشش گیاهی بر ویژگی‌های مورد بررسی در ضخامت‌های سطحی خاک مشاهده گردید. در این رابطه و در مقایسه با سایر ضخامت‌های مورد بررسی، بیشترین نوسانات در مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی و همچنین میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ها به ترتیب در خاک‌های تحت پوشش توسکا و ارس؛ و توسکا و دارتالاب در ضخامت 20-0 سانتیمتری مشاهده گردید. همچنین بیشترین میزان نیتروژن کل و کربن آلی خاک به طور مشابه در ضخامت 20-0 سانتی‌متری به ترتیب درخاک‌های تحت پوشش توسکا > بلوط > سفیدپلت > ارس > دارتالاب > کاج تدا مشاهده شد. بیشترین میزان ذخایر (موجودی) کربن تا عمق 200 سانتیمتری به مقدار 24/206 تن در هکتار و کمترین مقدار به میزان 94/136 تن در هکتار به ترتیب در خاک‌های تحت پوشش توسکا و کاج تدا محاسبه گردید.
نتیجه‌گیری: گونه‌های پهن‌برگ به ویژه درختان توانمند در تثبیت نیتروژن هوا مانند توسکا بیشترین تأثیر را بر ویژگی‌های کیفی خاک داشتند. در گونه‌های پهن‌برگ علاوه بر میزان بالای ذخایر (موجودی) کربن الی خاک، توزیع کربن آلی نیز با یکنواختی بیشتری در طول عمق خاک همراه بود. در نهایت طبق نتایج حاصل از همبستگی صفات کیفی خاک و مخازن فعال کربن، شاخص کیفی واحدی تشخیص داده نشده بلکه مجموعه‌ای از این مخازن به عنوان شاخص‌های حساس سلامت و کیفیت خاک معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of changes in labile pools of soil organic carbon and some soil properties under forest tree species in Northern Iran (Case study: Shalman Seed and Seedling of Forest Tree Species Research Station, Guilan Province)

نویسندگان [English]

  • Karim Atashnama 1
  • Ahmad Golchin 2
  • Abdollah Mosavi Kopar 3
1
2
3
چکیده [English]

Background and Objectives: Deep insight about the different effect of forest tree species on soil quality properties have made soil health monitoring perspective clear concerning sustainable management; however, restoration and reclamation of deteriorates inflicted on natural ecosystems may be managed through proper selection of tree species. In this study, in order to select suitable tree species in afforestation projects, Shalman Seed and Seedling of Forest Tree Species Research Station (Guilan province) was chosen as a study area to investigate carbon storage rates and effect of conifers and broadleaves on soil properties, Consequently, soil carbon labile pools were evaluated to present unique sensitive indicator of health and soil quality.
Materials and Methods: Sampling of 10 layers with thickness of 20 cm were taken from 0-200 cm depth under selected tree species plots, including Populus caspica, Oak (Quercus castaneifolia), Alder (Alnus glutinosa), Bald cypress (Taxodium distichum), Loblolly pine (Pinus taeda) and Juniper ( Juniperus polycarpos). Cation exchang capacity, mean weight diameter, EC, pH, bulk density, total nitrogen, soil organic carbon and its labile pools were analyzed in soil samples of 0-20, 20-40, 40-60 and 60-80 cm and just for carbon storage measurements all of 10 layers (0-200 cm) were considered. The experiments were of randomized complete block (RCB) designs. Data for the same soil interval were subjected to two-way analysis of variance (ANOVA). Person linear Correlation method was used to determine sensitive indicators of soil quality.
Results: Preliminary results indicated the significant effects of tree species on soil properties during soil depth. Despite insignificant differences in EC, pH and BD, our results showed that significant alterations by tree species types were found in the 0-20 cm soil layer. However, the greatest difference on CEC and MWD values were also observed in the 0-20 cm soil thickness between Alder vs. Juniper; and Alder vs. Bald cypress, respectively. All species had also higher total nitrogen (TN) and soil organic carbon (SOC) in the top soil layer (0-20 cm) followed the order: A. glutinosa > Q. castaneifolia > P. caspica > J. polycarpos > T. distichum > P. taeda. The measured amount of total soil organic carbon as a carbon storage was the highest and the lowest under Alder (A. glutinosa) and Loblolly pine (Pinus taeda) with 206.24 and 136.94 (ton OC ha-1), respectively.
Conclusion: Broadleaves, especially N fixer species such as Alder had the greatest effect on soil quality properties. Broadleaves had also great potential for carbon storage with more uniform distribution during soil depth. However, among broadleaves, Alder had great effect on soil properties and soil organic matter. Finally, according to correlation values, no single and more sensitive organic carbon pool as a soil quality indicator of forest tree species changes was selected, but the complex of soil organic carbon pools could be used as sensitive indicators of soil quality and health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Labile soil organic carbon"
  • "Water soluble organic carbon"
  • "Carbon storage (stocks)"
2; word-spacing: 0px; -webkit-text-si1.Alvarez, E., Fernandez Marcos, M.L., Torrado, V., and Fernandez Sanjurjo, M.J. 2008.
Dynamics of macronutrients during first stage of litter decomposition from forest species in a
temperate area (Galicia, NW Spain). Nutrient Cycling in Agroecosystems. 80: 3. 243-256.
2.An, S., Mentler, A., Mayer, H., and Blum, W.E.H. 2010. Soil aggregation, aggregate stability,
organic carbon and nitrogen in different soil aggregate fractions under forest and shrub
vegetation on the Loess Plateau, China. Catena. 81: 226-233.
3.Barbier, S., Gosseline, F., and Balandier, P. 2008. Influence of tree species on understory
vegetation diversity and mechanisms involved-A critical review for temperate and boreal
forests. Forest Ecology and Management. 254: 1-15.
4.Beheshti, A., Raiesia, F., and Golchin, A. 2012. Soil properties, C fractions and their
dynamics in land use conversion from native forests to croplands in northern Iran.
Agriculture, Ecosystems & Environment. 148: 121-133.
5.Binkley, D., and Giardina, C. 1998. Why do tree species affect soils? The warp and woof of
tree-soil interactions. Biogeochemistry. 42: 89-106.
6.Bremner, J.M., and Mulvaney, C.S. 1982. Nitrogen-total. P 595-624, In: A.L. Page, R.H.
Miller and D.R. Keeney (Eds.), Methods of Soil Analyses. Part 2: Chemical and
Microbiological Properties. 2nd ed. American Society of Agronomy, Madison, WI.
7.Celik, I. 2005. Land use effects on organic matter and physical properties of soil in a southern
Mediterranean high land of Turkey. Soil and Tillage Research. 83: 270-277.
8.Chen, C.R., Xu, Z.H., and Mathers, N.J. 2004. Soil carbon pools in adjacent natural and
plantation forests of subtropical Australia. Soil Sci. Soc. Am. J. 68: 282-291.
9.Chiti, T., Cerini, A., Puglisi, A., Sanesi, A., and Capperucci, C. 2006. Effects of associating an
N-fixer species to monotypic oak plantations on the quantity and quality of organic matter in
mine soils. Geoderma. 61: 35-43.
10.Cools, N., Vesterdal, L., De Vos, B., Vanguelova, E., and Hansen, K. 2014. Tree species is
the major factor explaining C: N ratios in European forest soils. Forest Ecology and
Management. 311: 3-16.
11.Ghani, A., Dexter, M., and Perrott, K. 2003. Hot-water extractable carbon in soils: a sensitive
measurement for determining impacts of fertilisation, grazing and cultivation. Soil Biology
and Biochemistry. 35: 9. 1231-1243.
12.Golchin, A., and Asgari, H. 2008. Land use effects on soil quality indicators in north-eastern
Iran. Soil Research. 46: 1. 27-36.
13.Golchin, A., Clarke, R., Oades, J.M., and Skjemstad, J.O. 1995. The effects of cultivation on
the composition of organic matter and structural stability of soils. Soil Research. 33: 975-993.
14.Gregorich, E.G., Beare, M.H., Stoklas, U., and St-Georges, P. 2003. Biodegradability of
soluble organic matter in maize-cropped soils. Geoderma. 113: 237-252.
15.Hagen-Thorn, A., Callesen, I., Armolaitis, K., and Nihlgard, B. 2004a. The impact of six
European tree species on the chemistry of mineral topsoil in forest plantations on former
agricultural land. Forest Ecology and Management. 195: 373-384.
16.Hamkalo, Z., and Bedernichek, T. 2014. Total, cold and hot water extractable organic carbon
in soil profile: impact of land-use change. Zemdirbyste –Agriculture. 101: 2. 125-132.
17.Hao, X., Ball, B.C., Culley, J.L.B., Carter, M.R., and Parkin, G.W. 2008. Soil density and
porosity. P 743-759, In: M.R. Carter and E.G. Gregorich (Eds.), Soil Sampling and Methods
of Analysis. Canadian Society of Soil Science, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca
Raton, FL.
18.Harison, K.G., Broecker, W.S., and Bonani, G. 1993b. The effect of changing land use on
soil radiocarbon. Science. 262: 725-726.
19.Haynes, R.J., and Francis, G.S. 1993. Changes in microbial biomass C, soil carbohydrate
composition and aggregate stability induced by growth of selected crop and forage species
under field conditions. Europ. J. Soil Sci. 44: 665-675.
20.Jandl, R., Lindner, M., Vesterdal, L., Bauwens, B., Baritz, R., Hagedorn, F., Johnson, D.W.,
Minkkinen, K., and Byrne, K.A. 2007. How strongly can forest management influence soil
carbon sequestration. Geoaderma. 137: 253-268.
21.Jiang, P.K., and Xu, Q.F. 2006. Abundance and dynamics of soil labile carbon pools under
different types of forest vegetation. Pedosphere. 16: 4. 505-511.
22.Jinenez, M.P., Horra, A.M., Pruzzo, L., and Palma, R.M. 2002. Soil quality: a new index based
on microbiological and biochemical parameter. Biology and Fertility of Soils. 35: 302-306.
23.Jobbágy, E.G., and Jackson, R.B. 2000. The vertical distribution of soil organic carbon and
its relation to climate and vegetation. Ecological Applications. 10: 423-436.
24.Johnson, D.W., and Curtis, P.S. 2001. Effects of forest management on soil C and N storage:
Meta analysis. Forest Ecology and Management. 140: 227-238.
25.Kara, O., and Baykara, M. 2014. Changes in soil microbial biomass and aggregate stability
under different land use in the northern Turkey. Environmental Monitoring and Assessment.
186: 3801-3808.
26.Kavvadias, V.A., Alifragis, A., Tsiontsis, G., Brofas, G., and Stamatelos, G. 2001. Litterfall,
litter accumulation and litter decomposition rates in four forest ecosystem in northern
Greece. Forest Ecology and Management. 144: 113-127.
27.Kolar, L., Kuzel, S., Horacek, J., Cechova, V., Borova-Batt, J., and Peterka, J. 2009. Labile
fraction of soil organic matter, their quantity and quality. Plant, Soil and Environment.
55: 245-251.
28.Kroetsch, D., and Wang, C. 2008. Particle size distribution. P 713-725, In: M.R. Carter and
E.G. Gregorich (Eds.), Soil Sampling and Methods of Analysis. Canadian Society of Soil
Science, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, FL.
29.Lal, R., Negassa, W., and Lorenz, K. 2015. Carbon sequestration in soil. Current Opinion in
Environmental Sustainability. 15: 79-86.
30.Liu, C.H., and Luo, R.Y. 1990. Chemical characteristics of humus in forest soils of NanjingZhenjiang Hills. J. Nanjing Forest. Univ. In: Jiang, P.K., and Xu, Q.F. 2006. Abundance and
dynamics of soil labile carbon pools under different types of forest vegetation. Pedosphere,
16: 4. 505-511.
31.McLean, E.O. 1982. Soil pH and lime requirement. P 199-224, In: A.L. Page, R.H. Miller
and D.R. Keeney (Eds.), Methods of Soil Analyses. Part 2: Chemical and Microbiological
Properties. 2nd ed. American Society of Agronomy, Madison, WI.
32.Miller, J.J., and Curtin, D. 2008. Electrical Conductivity and Soluble Ions. P 161-171,
In: M.R. Carter and E.G. Gregorich (Eds.), Soil Sampling and Methods of Analysis.
Canadian Society of Soil Science, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, FL.
33.Nelson, D.W., and Sommers, L.E. 1982. Total carbon, organic carbon, and organic matter.
P 539-579, In: A.L. Page, R.H. Miller and D.R. Keeney (Eds.), Methods of Soil Analysis.
Part 2: Chemical and Microbiological Properties. 2nd ed. American Society of Agronomy,
Soil Science Society of America, Madison, WI.
34.Oostra, S., Majdi, H., and Olsson, M. 2006. Impact of tree species on soil carbon stocks and
soil acidity in southern Sweden. Scandinav. J. For. Res. 21: 364-371.
35.Parsakhoo, A., Lotfalian, M., Kavian, A., and Hosseini, S.A. 2014. Assessment of
soil erodibility and aggregate stability for different parts of a forest road. J. For. Res.
25: 1. 193-200.
36.Pérez-Cruzado, C., mansilla-salinero, P., Rodríguez-Soalleiro, R., and Merino, A. 2012.
Influence of tree species on carbon sequestration in afforested pastures in a humid temperate
region. Plant and Soil. 353: 333-353.
37.Piccolo, A. 1996. Humic substances in terrestrial ecosystems. Elsevier. Netherlands, 675p.
38.Powlson, D.S., Whitmore, A.P., and Goulding, K.W.T. 2011. Soil carbon sequestration to
mitigate climate change: a critical re-examination to identify the true and the false. Europ. J.
Soil Sci. 62: 42-55.
39.Ramesh, T., Manjaiah, K., Mohopatra, K., Rajasekar, K., and Ngachan, S. 2015. Assessment
of soil organic carbon stocks and fractions under different agroforestry systems in
subtropical hill agroecosystems of north-east India. Agroforestry Systems. 89: 677-690.
40.Rasse, D.P., Li, J.H., and Drake, B.G. 2005. Seventeen years of elevated CO2 exposure in a
Chesapeake Bay wetland: Sustained but contrasting responses of plant growth and CO2
uptake. Global Change Biology. 11: 369-377.
41.Razavi, S.A. 2010. Comparison of Soil Characteristics and Biodiversity in Plantations of
Bald Cypress and Caucasian Alder (Case Study: Kludeh-Mazandaran Province). J. Wood
For. Sci. Technol. 17: 2. 41-56. (In Persian)
42.Reich, P.B., Oleksyn, J., Modrzynski, J., Mrozinski, P., Hobbie, S.E., Eissenstat, D.M.,
Chorover, J., Chadwick, O.A., Hale, C.M., and Tjoelker, M.G. 2005. Linking litter calcium,
earthworms and soil properties: a common garden test with 14 tree species. Ecology Letters.
8: 811-818.
43.Resh, S.C., Binkley, D., and Parrotta, J.A. 2002. Greater soil carbon sequestration under
Nitrogen-fixing trees compared with Eucalyptus species. Ecosystems. 5: 217-231.
44.Rilling, M.C., and Mummey, D.L. 2006. Mycorrhizas and soil structure. New Phytolgist.
171: 41-53.
45.Rhoades, J.D. 1982a. Cation exchange capacity. P 149-157, In: A.L. Page, R.H. Miller and
R. Keeney (Eds.), Methods of Soil Analysis., Part 2: Chemical and Microbiological
Properties., 2nd ed. American Society of Agronomy, Madison WI.
46.Sagheb-Talebi, K., Sajedi, T., and Pourhashemi, M. 2014. Forests of Iran: A treasure from
the past, a hope for future. Plant and Vegetation, Vol. 10, Springer Verlag, Dordrecht, 152p.
47.SAS Institute, Inc. 2002. Statistical Analysis Software Version 8.2 for Microsoft Windows.
SAS Institute Inc. SAS Institute, Cary, NC.
48.Six, J., Bossuyt, H., Degryze, S., and Denef, K. 2004. A history of research on the link
between (micro) aggregates, soil biota, and soil organic matter dynamics. Soil and Tillage
Research. 79: 7-31.
49.Six, J., Callewaert, P., Lenders, S., Gryze, S.D., Morris, S.J., Gregorich, E.G., Paul, E.A.,
and Paustian, K. 2002a. Measuring and understanding carbon storage in afforested soils by
physical fractionation. Soil Sci. Soc. Amer. J. 66: 1981-1987.
50.Smolander, A., and Kitunen, V. 2002. Soil microbial activities and characteristics of
dissolved organic C and N in relation to tree species. Soil Biology and Biochemistry.
34: 651-660.
51.Soil Survey Staff. 2010. Keys to soil taxonomy. USDA Natural Resources Conservation
Service, Washington, DC.
52.Theng, B.K.G., Ristori, G.G., Santi, C.A., and Percival, H.J. 1999. An improved method for
determining the specific surface areas of top soils with varied organic matter content, texture
and clay mineral composition. Europ. J. Soil Sci. 50: 309-316.
53.Vance, E.D., Brookes, P.C., and Jenkinson, D.S. 1987. Microbial biomass measurements in
forest soils: the use of the chloroform fumigation incubation method for strongly acid soils.
Soil Biology and Biochemistry. 19: 697-702.
54.Varamesh, S., Hosseini, S.M., Abdi, N., and Akbarinia, M. 2010. Increment of soil carbon
sequestration due to forestation and its relation with some physical and chemical factors of
soil. Iran. J. For. 2: 1. 25-35. (In Persian)
55.Wang, D., Wang, B., and Niu, X. 2014. Effects of natural forest types on soil carbon fraction
in North-East China. J. Trop. For. Sci. 26: 3. 362-370.
56.Wang, Q., and Wang, S. 2007. Soil organic matter under different forest types in Southern
China. Geoderma. 142: 3. 349-356.
57.Wang, Q., and Wang, S. 2011. Response of labile soil organic matter to changes in forest
vegetation in subtropical regions. Applied soil ecology. 47: 3. 210-216.
58.Withington, J.M., Reich, P.B., Oleksyn, J., and Eissenstat, D.M. 2006. Comparisons of
structure and life span in roots and leaves among temperate trees. Ecological Monographs.
76: 3. 81-397.
59.Yousefi, M., Hajabbasi, M., and Shariatmadari, H. 2008. Cropping system effects on
carbohydrate content and water-stable aggregates in a calcareous soil of Central Iran. Soil
and Tillage Research. 101: 57-61