دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 1-318 
بررسی اثرات جهت و درجه شیب بر کیفیت خاک در جنوب شرق مشهد

صفحه 301-310

10.22069/jwfst.2016.3071

حجت امامی؛ محمد باقر صوفی؛ علی رضا کریمی کارویه؛ غلام حسین حق نیا