شناخت نواحی همگن بارشی ایران بر پایه‌ی پایگاه داده‌ی افرودیت(25/0 درجه‌ی قوسی)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار اقلیم شناسی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

چکیده

برکسی پوشیده نیست که داده‌های بهنگام بارش با تفکیک مکانی-زمانی مناسب پایه‌ی اول هر گونه پژوهش در ارتباط با بارش است. برای انجام این پژوهش داده‌های روزانه‌ی بارش ایران زمین طی بازه‌ی زمانی1/1/1951 تا 31/12/2007 از پایگاه داده‌ی افرودیت با قدرت تفکیک مکانی 25/0 درجه‌ی قوسی برداشت شد. یک پایگاه داده‌ی گاه‌جای در ابعاد 2491×20818 ایجاد شد که بر روی سطرها روز و بر روی ستونها یاخته‌های داخل مرز ایران قرار داشت. برای هر روز تقویمی از سال میانگین بلند مدت روزانه‌ی بارش حساب شد و یک پایگاه داده‌ی جدید 366× 2491 ایجاد شد. با بکارگیری تحلیل خوشه‌ای به روش ادغام وارد بر روی فواصل اقلیدسی، پهنه‌بندی بارش ایران انجام شد. جهت شناسایی شمار خوشه‌های بهینه (شمار پهنه‌ها) از نمایه‌های کنترل کیفیت پراش درون گروهی بهره گرفته شد. برای خوشه‌بندی‌های مختلف مقادیر نمایه‌ها محاسبه شد. بطور کلی یافته‌های این پژوهش نشان داد که ایران زمین به 8 پهنه‌ی بارشی قابل تقسیم‌بندی است. میزان بارش دریافتی نیز برای هر ماه از سال برای هرکدام از پهنه‌ها جداگانه حساب شد. پراکنش مکانی پهنه‌های بارشی و مقدار بارش دریافتی بر روی آنها با واقعیت هماهنگی بسیار مناسبی نشان می‌دهد. لذا به نظر می‌رسد که داده‌های بارش پایگاه داده افرودیت از دقت مناسبی جهت واکاوی و پایش زمانی مکانی بارش بر روی ایران زمین برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Precipitation Homogeny Region of in Iran Based on Aphrodite Data Base

نویسنده [English]

  • Mohammad Darand
Assistance Professor of Climatology, University of Kurdistan
چکیده [English]

It is clear to all that update precipitation data with adequate spatiotemporal resolution is step one for each research on precipitation. To doing this research Iran daily precipitation data with spatial resolution 0.25 degree extracted from Aphrodite data base during 1/1/1951 to 31/12/2007. One time spatial matrix in dimension 20818× 2491 has been created that located days on the rows and pixels on the columns. For each calendar days precipitation long term mean has been calculated and one new matrix in dimension 2491 × 366. By applying cluster analysis with Ward merging method regionalization of precipitation has been done. To detection optimum numbers of clusters, different inter groups variance quality control indices used. Amount of indices for different clusters have been calculated. The results show that regionalization of Iran precipitation into 8 regions is optimum. Amount of precipitation for each months of year in different regions calculated. Disperse of precipitation regions are corresponds with reality. It seems that Aphrodite precipitation data base has adequate accuracy to analysis of spatiotemporal precipitation on Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation Regions
  • Aphrodite Data Base
  • Iran
1.Alexander, L.V., Zhang, X., Peterson, T.C., Caesar, J., Gleason, B., Klein Tank, A.M.G., Haylock, M., Collins, D., Trewin, B., Rahimzadeh, F., Tagipour, A., Rupa Kumar, K., Revadekar, J., Griffiths, G., Vincent, L., Stephenson, D.B., Burn, J., Aguilar, E., Brunet, M., Taylor, M., New, M., Zhai, P., Rusticucci, M., Vazquez-Aguirre, J.L., and Coauthors. 2006. Global observed changes in daily climate extremes of temperature and precipitation.
J. Geophys. Res. 111 (D05109): 1-22.
2.Alijani, B. 1996. Climate of Iran. Payame Noor Press. (In Persian)
3.Hamada, A., Arakawa, O., and Yatagai, A. 2011. An Automated Quality Control Method for Daily Rain-gauge Data, Global Environmental Research, 15: 183-192.
4.Hedari, H., and Alijani, B. 2000. Classification of Iran’s climate by principle component analysis technique. J. Geograph. Res. 37: 57-74. (In Persian)
5.Jaagus, J. 2009. Regionalization of the precipitation pattern in the Baltic Sea drainage
basin and its dependence on large-scale atmospheric circulation. Boreal environment research. No. 14: 31-44.
6.Khamchin Moghadam, F., Sedghi, H., Kaveh, F., and Manshouri, M. 2010. Regionalization of maximum daily precipitation of Iran. J. Water Soil. 24: 97-106. (In Persian)
7.Kolivras, K.N., and Comeric, A.C. 2007. Regionalization and variability of precipitation in Hawaii, physical geography. 28: 76-96.
8.Kottek, M., and Rubel, F. 2007. Global daily precipitation field from bias-corrected rain gauge and satellite observations. Part I: Design and Development. Meteorol. Z. 16: 5. 525-539.
9.Masoodian, S.A. 2003. Climate regions of Iran. Geography and development. 2: 171-184.
(In Persian)
10.Masoodian, S.A. 2008. Climate of Iran. Isfahan Press, 180p. (In Persian)
11.Masoodian, S.A. 2009. Precipitation regions of Iran. Geography and development.
13: 79-91. (In Persian)
12.Masoodian, S.A., Darand, M., and Karsaz, S. 2011. Regionalization of west and northwestern parts of Iran by cluster analysis method. Quarterly physical geography.
11: 35-44. (In Persian)
13.Masoodian, S.A., Ghaedi, S., and Mohammadi, B. 2004. Humidity regions of Iran. J. Hum. Tabriz. Geograph. 20: 1-13. (In Persian)
14.Min, S.K., Zhang, X., Zwiers, F.W., and Hegerl, G.C. 2011: Human contribution to
more-intense precipitation extremes. Nature. 470: 378-381. doi:10.1038/nature09763.
15.Modaress, R. 2006. Regional precipitation climates of Iran. J. Hydrol. (NZ). 45: 1. 13-27.
16.Nasrabadi, A., Asakereh, H., and Masoodian, S.A. 2013. Detection and Regionalization of daily precipitation frequency distribution in Iran.Quarterly geography Researches. 114: 1-16.
17.Raziee, T., and Azizi, Gh. 2007. Regionalization of precipitation regimes in west of Iran by principle component analysis and clustering. Iranian water resources researches. 2: 65-62. (In Persian)
18.Samadi, Z., and Mohammadi, H. 2010. Regionalization of Autumn Precipitation in Semi western parts of Iran: Application of EOF in climatological Studies. J. Appl. Geograph. Sci. Res. 19: 27-43. (In Persian)
19.Satyanarayana, P., and Sirnivas, V.V. 2011. Regionalization of precipitation in data
sparse areas using large scale atmospheric variables – A fuzzy clustering approach. J. Hydrol. 405: 462-473.
20.Teimouri, M., and Azimzadeh, S.J. 2011. Climatic Zonation of Iran using Precipitation Effectiveness Index. First National Conference of Drought and Climate Change. Pp: 875-882.
21.Trenberth, K.E., Joese, P.D., Ambenge, P.G., Bojariu, R., Easterlmg, D.R., Klein Tank, A.M.G., Parker, D.E., and Renwick, J.A. 2007. Observations: Surface and atmospheric climate change. The Physical Science Basis, Cambridge University Press.