دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، مرداد 1395، صفحه 1-350 
اثر روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایا‌ی‌ گیاهی برهدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک در تناوب گندم – ذرت

صفحه 131-150

10.22069/jwfst.2016.3190

جهانبخش میرزاوند؛ سید علی اکبر موسوی؛ عبدالمجید ثامنی؛ صادق افضلی نیا؛ نجفعلی کریمییان


بررسی منابع آب دشت شیرامین با استفاده از روش های آماری چندمتغیره

صفحه 289-302

10.22069/jwfst.2016.3199

محمددردی محمودی؛ عطااله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مجتبی پوراکبر؛ علیرضا مرادیان هره دشت