دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، مهر 1395، صفحه 1-338 
شکل‌های مختلف پتاسیم خاک‌های مناطق توتون‌کاری شمال کشور

صفحه 1-23

10.22069/jwfst.2016.10136.2451

علیرضا کریمی؛ عبدالغفور قلی زاده؛ رضا خراسانی؛ فرهاد خرمالی


اعتبار سنجی دمای سطح حاصل از تصاویر ماهواره‌ای مودیس و لندست-5 (مطالعه موردی: مزارع گندم دشت مرودشت)

صفحه 25-43

10.22069/jwfst.2016.8864.2260

علی اکبر سبزی پرور؛ الهام فخاری زاده شیرازی؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ یوسف رضایی


تلفیق مدل‌های HEC-HMS و GLDAS در تخمین رواناب مناطق فاقد آمار

صفحه 101-118

10.22069/jwfst.2016.9418.2353

عبدالله طاهری تیزرو؛ حدیث پاکدل خسمخی؛ صفر معروفی؛ مجید وظیفه دوست


پیش بینی مشخصات کانال های پایدار با استفاده از محاسبات نرم

صفحه 119-135

10.22069/jwfst.2016.9566.2380

سید مرتضی سیدیان؛ معصومه فراستی؛ علی حشمت پور؛ ابوالحسن فتح آبادی