دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-311 
کاهش عدم قطعیت در یک مدل نیمه توزیعی هیدرولوژیکی با روش GLUE

صفحه 83-100

10.22069/jwfst.2016.3020

مریم سادات جعفرزاده؛ حامد روحانی؛ حسین سلمانی؛ ابولحسن فتح آبادب


آنالیز سطوح روند و اثرات آن در مدل‌سازی تغییرنما و پهنه‌بندی برخی ویژگی‌های خاک

صفحه 137-153

10.22069/jwfst.2016.3023

سلمان میرزائی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ جهانگرد محمدی؛ حسین اسدی؛ فرخ اسدزاده