دوره و شماره: دوره 23، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 1-382 
معادلاتی جدید برای برآورد عامل مدیریت پوشش گیاهی در اراضی جنگلی تحت تأثیر آتش سوزی در شمال غرب استان گیلان

صفحه 1-25

10.22069/jwfst.2017.10820.2521

علی اکبرزاده؛ شجاع قربانی دشتکی؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ جهانگرد محمدی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی


بررسی تاثیر پیگیبک لاین برآبشستگی موضعی زیر خطوط لوله افقی

صفحه 349-363

10.22069/jwfst.2017.10326.2477

سبحان مرادی؛ کاظم اسماعیلی؛ محمدرضا اکبرزاده؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


حل عددی توزیع عرضی رسوب معلق در قوس رودخانه‌ها

صفحه 365-373

10.22069/jwfst.2017.8898.2265

حسین شریفان؛ عبدالرضا ظهیری؛ بهروز دهانزاده؛ هرمز شیار بهادری