دوره و شماره: دوره 21، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 1-304 
1. تأثیر مدت زمان تماس، سطوح مختلف آرسنیک و ماده‌ی آلی بر صفات رشد کرم‌های خاکی

صفحه 1-25

زهرا جمشیدی اردکانی؛ احمد گلچین؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ عباسعلی زمانی


3. تدوین برنامه مدیریت بیابانزایی منطقه سبزوار

صفحه 51-71

اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین


4. پهنه‌بندی رقومی واحدهای خاک با استفاده از مدل درختان تصمیم‌گیری تصادفی در استان گلستان

صفحه 73-93

محمدرضا پهلوان راد؛ فرهاد خرمالی؛ نورایر تومانیان؛ فرشاد کیانی؛ بایرام کمکی


9. مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف

صفحه 173-190

فتح اله مدرومی؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارائی؛ رضا خراسانی


10. بررسی عملکرد آبپایه در کاهش آبشستگی اطراف تک پایه و پایه‌های دوتایی عمود بر مسیر جریان

صفحه 191-205

نشاط موحدی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محمد جواد اعرابی


17. پیش‌بینی رواناب روزانه با مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (LS-SVM)

صفحه 293-304

محسن پوررضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ صادق صادقی طبس