تحلیل اقتصادی مدیریت کم‌آبیاری و تعیین اعماق شاخص بهینه آبیاری در گیاه آفتابگردان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان

2 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

3 دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

محدودیت آب از مهمترین عوامل بازدارنده تولید محصولات زراعی به شمار می‌رود، بنابراین انتخاب یک راهبرد بهینه و برتر برای استفاده از آب در شرایط کمبود آب ضروری است. به‌این منظور پژوهشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تیمار (55، 75، 100 و 125 درصد نیاز آّبی) و 3 تکرار روی گیاه آفتابگردان در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام گرفت. هدف اصلی این پژوهش برآورد تابع تولید، محاسبه عمق‌های شاخص و بهینه آب مصرفی و مطالعه اقتصادی اثر کم‌آبیاری بر عملکرد محصول می-باشد. بر پایه تحلیل ریاضی و اقتصادی توابع تولید، هزینه و درآمد، عمق‌های شاخص و بهینه آبیاری مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان داد که بیشترین عملکرد محصول 5407 کیلوگرم به‌ازای یک متر مکعب آب بوده که مربوط به ارتفاع 78 سانتی متر آب آبیاری است و حدکثر درآمد خالص 25201563 ریال در هکتار و مربوط به مصرف 3/77 سانتی متر آب آبیاری می‌باشد. بیشترین مقدار آب صرفه‌جویی شده نسبت به آبیاری کامل، متعلق به عمق معادل آبیاری در حالت محدودیت آب بدست آمد، که امکان افزایش سطح زیر کشت نسبت به آبیاری کامل به میزان 15 درصد وجود دارد، با وجود اینکه بالاترین میزان عملکرد متعلق به آبیاری کامل بود، اما به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها سود خالص نهایی حداکثر نشد. بیشترین بازده ریالی برای هر متر مکعب آب در شرایط محدودیت آب و به‌میزان 3362 ریال محاسبه شد. در شرایط کم‌آبی و با هدف کسب سود حداکثر، کاهش آب آبیاری آفتابگردان به میزان 15 درصد می‌تواند، اعمال گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Economic analysis of deficit irrigation management and determination of the optimum depth of irrigation in sunflower plant

نویسندگان [English]

  • Ali ghadami firouzabadi 1
  • ali shahnazari 2
  • Mahmoud Raeini 3
2 Assistant professor, Water Engineering Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
3 Associate Professor, Department of Irrigation, Sari Agricultural Sciences & Natural Resources University
چکیده [English]

Water limitation is one of the most factors in preventing for crop production. Therefore, choosing an optimal strategy for the best use of the water is essential in water scarcity condition. To calculate the index and optimal depths of crop water use, and maximizing the profit under deficit irrigation practices, this study was performed in case of randomized complete block design which has 4 treatments and 3 repeats in sari university. The main purpose of this research is Estimating the production function, index and optimal depth and Economic effects of the deficit irrigation on yield production, so functions of production, costs and revenues, and the index optimal irrigation depths were evaluated. The results indicated that the highest yield was 5407 kg per cubic meter, which related to 78 cm of irrigation water depth and the maximum of Net income was 25,201,563 rials with 77.3 cm irrigation water depth. Also results showed that the maximum saved water relative complete irrigation belongs to irrigation equal depth under water limitation. It can be concluded that with the savings of water under deficit irrigation practices, the planting area would increase by 15%. Although the complete irrigation had the maximum yield, but the marginal net profit was not maximum because of the cost rise. The highest earning return under water limitation will be 3362 rails. So aiming to maximize the use of unit volume of water in water limitation condition the optimized irrigation depth would be done 15% less than the complete irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sunflower
  • Yield Function
  • Yield Cost
  • Optimized Depth
  • Deficit irrigation